Help:法語國際音標

下表顯示在維基條目中的一些法語內容如何使用國際音標發音。

辅音
国际音标范例
bbon /bɔ̃/
[1]deux /d̪ø/
jack /dʒakʰ/
ffeu /fø/
ɡgaz /gɑz̪/
hha /hɑ/
kcou /ku/
cinq /s̪ɛ̃kʰ/
lla /la/
mma /ma/
nnon /nɔ̃/
ni /nʲi/
ŋbing /biŋ/
ɲgnou /ɲu/
ppeu /pø/
soup /s̪upʰ/
ʁrue /ʁy/
s[1]si /s̪i/
ʃchat /ʃa/
ta /t̪a/
t̪ʰsept /s̪ɛt̪ʰ/
t̪s̪ʰtsar /t̪s̪ʰaʁ/
ciao /tʃa'o/
vvu /vy/
xjota /xɔ't̪a/
zonze /ɔ̃z̪/
ʒjeu /ʒø/
ʔhaie /ʔɛ/
半元音
jœil /œj/
ɥnuit /nʲɥi/
woui /wi/
元音
国际音标范例
aà /a/
ɑah /ɑ/
eet /e/
əse /s̪ə/
ɛai /ɛ/
iy /i/
oô /o/
ɔhomme /ɔ.m/
ønœud /nø/
œœuf /œf/
unous /nu/
ytu /t̪y/
鼻腔元音
ɑ̃en /ɑ̃/
ɛ̃vingt /vɛ̃/
ɔ̃on /ɔ̃/
œ̃un /œ̃/
 
超音段音位
国际音标范例
ˈ[2]aï /a'i/
.in /i.n/

注释

  1. ^ 1.0 1.1 词尾的d, g, p, s, t, x和z不读,除联诵时。在那时,/d̪/变成/t̪/、/s̪/变成/z̪/。
  2. ^ 法语的重音总在末音节。
其他语言