Wikipedia:歸屬

Purple question mark.png以下係一個提議緊嘅維基百科政策、指引,或者程序。個提議可能重喺度討論緊,又或者尋求緊共識。喺呢一版嘅參考或者連結唔應該當做「政策」。

一個提議嘅接受或者拒絕係唔會按照數票數而去決定。

Walnut.png一句講嗮: 所有喺維基百科嘅嘢都要歸屬於一個穩定嘅同埋印刷咗嘅來源。

維基百科係一部百科全書 - 即係話,佢係一個已經建立咗嘅知識嘅集合。資料入唔入得去維基百科視乎啲嘢係唔係可以歸屬於一個穩定嘅同埋印刷咗嘅來源,唔係我哋認唔認為佢哋係真。維基百科唔係一度去畀你出版你自己嘅見解、經驗、或者論點嘅地方。

雖然喺維基百科樣樣嘢都要能夠歸屬於一個來源,習慣上並唔係樣樣嘢都已經歸屬咗嘅。編者應該為引述同埋好可能會被挑戰嘅嘢提供來源,唔係嘅話佢哋可能會俾人拎走。證據責任係喺想加或者留低啲嘢嘅編者嗰邊。如果有篇文章根本就揾唔到來源嘅話,咁維基百科根本就唔應該有篇咁嘅嘢啦。