Tiong-kok Tiong-iong Tiān-sī-tâi

Tiong-kok Tiong-iong Tiān-sī-tâi (中国中央电视台/CCTV), Tiong-kok kok-ka tiān-sī-tâi, 1958 nî 5 goeh 1 hō chhì pò· chiat-bo̍k, kāng-nî 9 ge̍h 2 hō chèng-sek khai-thong. Tiān-sī-tâi tú sêng-li̍p ê sî, miâ hō·-chò Pak-kiaⁿ Tiān-sī-tâi, chêng 1978 nî 5 ge̍h 1 hō, kóe miâ Tiong-iong Tiān-sī-tâi, Eng-bûn kán-chheng sī CCTV, kàu-taⁿ í-keng hoat-tián chiâⁿ-chòe chi̍p-ha̍p tiān-sī, tiān-iáⁿ, khá-thong chè-chok, bāng-lō·, pò-chóa, sò·-ūi tiān-sī téng kok-chióng múi-thé kong-lêng chāi-lāi ê tōa-hêng sin-bûn gû-lio̍k ki-kò·, hêng-sêng mûi-thé soan-thôan, kóng-kó keng-êng kah sán-gia̍p thok-tián chit-khóan to-gôan-hòa keng-eng ê kiok-bīn.

Tiong-iong Tiān-sī-tâi sī Tiong-kok siōng tiōng-iàu ê sin-bûn gû-lio̍k ki-kò·, sī chi̍p-chèng-tóng kah chèng-hú siāng tiōng-iàu ê soan-thôan bú-khì, i tī chôan-kok jîn-bîn tang-tiong ê tē-ūi mā sī bô lâng pí-ē-tio̍h. Tiong-kok-lâng thàu-té thong-kòe Tiong-iong-tâi liáu-kài gōa-khàu ê sè-kài, ah sè-kài óan-á chia̍p-chia̍p keng-kòe Tiong-iong-tâi teh se̍k-sāi Tiong-kok.

Chiat-bo̍k pîn-tō kán-kài

Tiong-kok chêng kái-kek khai-hòng liáu-āu, Tiong-iong Tiān-sī-tâi to̍h hoat-tián kài kín, piàn-hòa kài chia̍p. Bo̍k-chiân, Tiong-iong-tâi lóng-chóng khai-pān 15 thò ê tiān-sī chiat-bo̍k, kū-thé pau-koah: sin-bûn-tâi, chong-ha̍p-tâi, keng-chè-tâi, chong-gē-tâi, kok-chè pîn-tō, thé-io̍k-tâi, lông-giap kun-sū tâi, tiān-sī-kio̍k pîn-tō, Eng-gú-tâi, kho-kàu-tâi, hì-khio̍k pîn-tō, se-pō· pîn-tō, siáu-jî pîn-tō, im-ga̍k-tāi téng-téng, i ê lāi-iông chha-put-to í-keng hok-khàm Tiong-kok siā-hōe seng-o̍ah ê kok-ê léng-he̍k. Chôan-pō· tiān-sī chiat-bo̍k lóng-chóng tit-beh 400 tòng, múi kang hòng-sàng ê sî-kan chhiau-kòe 270 tiám-cheng, kî-tiong sio̍k-î kā-kī chè-chok ê chiat-bo̍k liōng-kî-iok-á chiàm 7-siâⁿ-pòaⁿ. Tiong-iong-tāi chú-iàu ê sī sú-iōng Tiong-bûn (Hôa-gí), sòa--lâi sī Eng-gú, che í-gōa, óan-á ū chió-sò· ê Hoat-gú, Se-pan-gâ-gú, Bân-lâm-gú kah Kńg-tang-ōe ê chiat-bo̍k. Tiong-iong-tâi tī Tiong-kok Tāi-liok ê jîn-khàu hok-khàm-lu̍t ta̍t-kàu 90%, koan-chiòng lâng-sò· chhiau-kòe 11-ek. Kî-tiông, tē-4-tâi sī Tiong-bûn kok-chè pîn-tō, tē-9-tâi sī Eng-gú pîn-tō. Chit 2 tâi tiān-sī chiat-bo̍k thong-kòe ōe-chheⁿ thôan-sàng ê ki-su̍t, ē-tàng hok-khàm chôan sè-kài.

Other Languages
suomi: CCTV
Bahasa Indonesia: CCTV
italiano: CCTV (azienda)
Qaraqalpaqsha: CCTV
Bahasa Melayu: Televisyen Pusat China
occitan: CCTV
саха тыла: CCTV
Simple English: China Central Television