Pa-se ê chū-tī-thé

Pa-se chū-tī-thé ê ōe-hun

Pa-se ê chū-tī-thé (Phû-tô-gâ-gí: Municípios do Brasil) sī Pa-se ê tē-jī-kip hêng-chèng-khu. Bo̍k-chiân, Pa-se choân-kok lóng-chóng ū 5,570 ê chū-tī-thé. Pêng-kin lâi kóng, ta̍k-ê chū-tī-thé tāi-iok ū 34,361 ūi ki-bîn; pêng-kin ta̍k-ê chiu ū 214 ê chū-tī-thé; kî-tiong Roraima ū 15 ê siōng-chió, ah Minas Gerais ū 853 ê siōng-chē.

A

  • Acre ê chū-tī-thé (AC)
  • Alagoas ê chū-tī-thé (AL)
  • Amapá ê chū-tī-thé (AP)
  • Amazonas ê chū-tī-thé (AM)