Kim Stanley Robinson

Kim Stanley Robinson chhut-hiān tī tē 63 kài ê Sè-kài Kho-hoàn Siáu-soat Tāi-hoē, Glasgow, 2005 nî

Kim Stanley Robinson (1952 nî 3 goe̍h 23—), Bí-kok kho-hoàn siáu-soat chok-ka. Siōng ū miâ-siaⁿ ê chok-phín sī i ê Hoé-chheⁿ saⁿ-pō͘-khek. I ê tù-chok chhiâng-chāi thàm-thó seng-thài, siā-hoē-ha̍k, keng-chè/siā-hoē kong-gī hong-bīn ê gī-tê.

I ê Âng Hoé-chheⁿ tit tio̍h 1993 nî ê Nebula Siúⁿ kap British SF Siúⁿ. Keh-tńg-nî Chheⁿ Hoé-chheⁿ oân-ná tit tio̍h Hugo Siúⁿ kap Locus Siúⁿ. Nâ Hoé-chheⁿ tī 1997 nî tit tio̍h kāng 2 ê chióng.

Other Languages