Kim Stanley Robinson

Kim Stanley Robinson chhut-hiān tī tē 63 kài ê Sè-kài Kho-hoàn Siáu-soat Tāi-hoē, Glasgow, 2005 nî

Kim Stanley Robinson (1952 nî 3 goe̍h 23—), Bí-kok kho-hoàn siáu-soat chok-ka. Siōng ū miâ-siaⁿ ê chok-phín sī i ê Hoé-chheⁿ saⁿ-pō͘-khek. I ê tù-chok chhiâng-chāi thàm-thó seng-thài, siā-hoē-ha̍k, keng-chè/siā-hoē kong-gī hong-bīn ê gī-tê.

I ê Âng Hoé-chheⁿ tit tio̍h 1993 nî ê Nebula Siúⁿ kap British SF Siúⁿ. Keh-tńg-nî Chheⁿ Hoé-chheⁿ oân-ná tit tio̍h Hugo Siúⁿ kap Locus Siúⁿ. Nâ Hoé-chheⁿ tī 1997 nî tit tio̍h kāng 2 ê chióng.

Toān-kì

Robinson seⁿ tī Illinois Waukegan hit-tah-á. 1974 nî the̍h tio̍h Ka-chiu Tāi-ha̍k San Diego hun-hāu ê bûn-ha̍k ha̍k-sū ha̍k-ūi. 1975 nî soà-chiap tùi Boston Tāi-ha̍k the̍h tio̍h Eng-bûn sek-sū ê ha̍k-ūi. 1982 nî koh-chài ùi Ka-chiu Tāi-ha̍k San Diego hun-hāu the̍h tio̍h Eng-bûn phok-sū ha̍k-ūi. Lūn-bûn siá Philip K. Dick ê siáu-soat (1984 nî chhut-pán).

I ê khan-chhiú Lisa Howland Nowell sī 1 ê khoân-kéng hoà-ha̍k-ka. In ū 2 ê cha-po͘ kiáⁿ. I bat toà koè Ka-chiu, Washiongton, DC, Sūi-se. Hiān-chú-sî toà Ka-chiu Davis.

Other Languages