Hut-sò͘
English: Fluorine

Hut-sò͘,  9F
Small sample of pale yellow liquid fluorine condensed in liquid nitrogen
Liquid fluorine at cryogenic temperatures
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōhut-sò͘, F
Eng-bûnfluorine
Tông-sò͘-théalpha, beta
Gōa-hênggas: very pale yellow
liquid: bright yellow
solid: alpha is opaque, beta is transparent
Hut-sò͘ tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)


F

Cl
hut-sò͘ne-óng
Goân-chú-hoan9
Goân-chú-liōng (±)18.998403163(6)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  siang-goân-chú hui-kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu17 cho̍k, p khu
Chiu-kîtē 2 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[He] 2s2 2p5[2]
per shell2, 7
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkhì-thé
Iûⁿ-tiám53.48 K ​(−219.67 °C, ​−363.41 °F)[3]
Hut-tiám85.03 K ​(−188.11 °C, ​−306.60 °F)[3]
Bi̍t-tō͘ at stp (0 °C and 101.325 kPa)1.696 g·L−1[4]
1.505 g·cm−3[5]
Sam-siòng-tiám53.48 K, ​90 kPa[3]
Lîm-kài-tiám144.41 K, 5.1724 MPa[3]
Cheng-hoat-jia̍t6.51 kJ·mol−1[4]
Jia̍t-iông-liōngCp: 31 J·mol−1·K−1[5] (at 21.1 °C)
Cv: 23 J·mol−1·K−1[5] (at 21.1 °C)
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)384450586985
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘−1 ​(oxidizes oxygen)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 3.98[2]
Tiān-lī-lêng1st: 1681 kJ·mol−1
2nd: 3374 kJ·mol−1
3rd: 6147 kJ·mol−1
(more)[6]
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng64 pm[7]
Van der Waals pòaⁿ-kèng135 pm[8]
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​cubic
Cubic crystal structure for hut-sò͘
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t0.02591 W·m−1·K−1[9]
Chû-sèngdiamagnetic (−1.2×10−4)[10][11]
CAS teng-kì pian-hō7782-41-4[2]
Le̍k-sú
Hō-miâafter the mineral fluorite, itself named after Latin fluo (to flow, in smelting)
Hoat-hiānAndré-Marie Ampère (1810)
Siōng chá hû-lîHenri Moissan[2] (June 26, 1886)
 hō-miâHumphry Davy
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: hut-sò͘ ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
18Ftrace109.77 min (96.9%)0.63418O
ε (3.1%)1.65618O
F100%19F is stable with 10 neutrons

Hut-sò͘ (弗素, Eng-gí: Fluorine), sī só·-ū í-keng chāi-iáⁿ ê goân-sò· lāi-té siāng-ū oa̍h-sèng--ê, só·-í tī tāi-chū-jiân i lóng-sī í hut-hòa-bu̍t (fluoride) ê hêng-thāi chûn-chāi. Hut-khì (氟氣, F2) ē chhim-se̍k po-lê kap chio̍h-eng, mā-ē tì-sú to-sò· ê kim-sio̍k sio--khí-lâi. Hut-khì kan-na ē-sái tû-chûn tiàm bó· chi̍t-chióng tâng kap ni-ké-luh ê ha̍p-kim chè-sêng ê iông-khì, sui-bóng i iah-sī ē kah chit-chióng ha̍p-kim choh-iōng, m̄-koh ē tī piáu-bīn hêng-sêng 1-têng pó-hō·-têng, hông-chí kim-sio̍k chìn-chi̍t-pō· koh sán-seng hoán-èng.

Hoà-ha̍p-bu̍t

Hut-sò͘ kóng-hoàn hun-pò͘ tī chū-jiân-kài, tē-khak ū 0.032% (320 ppm) sī i lâi cho͘-sêng. Hut-sò͘ kah kim-sio̍k hêng-sêng hòa-ha̍p-bu̍t, chia-ê hut-hòa-bu̍t tāi-pō͘-hūn ē iôⁿ tī chúi--nih, m̄-koh a-lú-mih, iân, khó͘-thó͘, Khā-lú-siúm téng ê hut-hòa-bu̍t tio̍h sio̍k-î bē iôⁿ he̍k pháiⁿ iôⁿ î chúi.

Êng-chio̍h (螢石, fluorite) he̍k hut-hoà khā-lú-siúm (fluorspar, CaF2) sī chú-iàu hâm hut-sò͘ ê khòng-bu̍t, kî-tiong hut-sò͘ tāi-iok chiàm 48.8%, ah peng-cheng-chio̍h (冰晶石, cryolite) he̍k hexafluoroaluminate-sng natrium (Sodium hexafluoroaluminate, Na3AlF6) sī khah-chió khòaⁿ--kìⁿ ê hâm-hut khòng-bu̍t, khiok-sī lī kang-gia̍p lāi-té pit-iàu ê goân-bu̍t-liāu.

Hut-sò͘-lîn-hoe-chio̍h (弗素燐灰石, fluorapatite, Ca10[PO4]F2) sī lîn-sng-chio̍h ê chú-iàu sêng-hun, sī lîn-pûi ê goân-bu̍t-liāu, kî-tiong hut-sò͘ chiàm 3.8%.

In-ūi hut-sò͘ phó͘-phiàn chûn-chāi tī tē-khak, tē-kiû siōng só͘-ū hêng-sek ê chúi lóng-ū bô-kâng lông-tō͘ ê fluorine. Hut-sò͘ tī ím-iōng-chúi ê lông-tō͘, tī Bí-kok sī khah-chió î 0.1 ppm kàu 16 ppm, tī Eng-kok sī khah-chió î 0.1 ppm kàu 5.8 ppm, ah tī Hui-chiu bó͘ chi̍t-kóa só͘-chāi sīm-chì ē koân kàu 95 ppm. Tī hái-chúi--nih hut-sò͘ ê lông-tō͘ sī 0.8 ppm kàu 1.4 ppm.

Other Languages
Afrikaans: Fluoor
አማርኛ: ፍሎሪን
aragonés: Fluor
العربية: فلور
asturianu: Flúor
azərbaycanca: Flüor
تۆرکجه: فلور
беларуская: Фтор
беларуская (тарашкевіца)‎: Фтор
български: Флуор
भोजपुरी: फ्लोरीन
বাংলা: ফ্লোরিন
བོད་ཡིག: བཞུར་རླུང་།
brezhoneg: Fluor
bosanski: Fluor
català: Fluor
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Hók (nguòng-só)
Cebuano: Fluor
ᏣᎳᎩ: ᏩᎶᏫᏂ
کوردی: فلۆر
corsu: Fluoru
čeština: Fluor
Чӑвашла: Фтор
Cymraeg: Fflworin
dansk: Fluor
Deutsch: Fluor
Ελληνικά: Φθόριο
English: Fluorine
Esperanto: Fluoro
español: Flúor
eesti: Fluor
euskara: Fluor
estremeñu: Flúol
فارسی: فلوئور
suomi: Fluori
føroyskt: Fluor
français: Fluor
Nordfriisk: Fluor
furlan: Fluôr
Frysk: Fluor
Gaeilge: Fluairín
贛語:
Gàidhlig: Fluarain
galego: Flúor
ગુજરાતી: ફ્લોરિન
Gaelg: Fluoreen
客家語/Hak-kâ-ngî: Fuk
Hawaiʻi: Fluorine
עברית: פלואור
हिन्दी: फ्लोरीन
Fiji Hindi: Fluorine
hrvatski: Fluor
Kreyòl ayisyen: Fliyò
magyar: Fluor
հայերեն: Ֆտոր
Արեւմտահայերէն: Փղուոր
interlingua: Fluor
Bahasa Indonesia: Fluor
Ido: Fluoro
íslenska: Flúor
italiano: Fluoro
日本語: フッ素
la .lojban.: li'orkliru
ქართული: ფთორი
Kabɩyɛ: Fʊlʊyɔrɩ
қазақша: Фтор
ភាសាខ្មែរ: ភ្លុយអរ
ಕನ್ನಡ: ಫ್ಲೂರೀನ್
한국어: 플루오린
kurdî: Fluor
коми: Фтор
Кыргызча: Фтор
Latina: Fluorum
Lëtzebuergesch: Fluor
Limburgs: Fluor
Ligure: Fluö
lumbaart: Fluoro
lingála: Folina
lietuvių: Fluoras
latviešu: Fluors
Māori: Haukōwhai
македонски: Флуор
മലയാളം: ഫ്ലൂറിൻ
монгол: Фтор
मराठी: फ्लोरीन
кырык мары: Фтор
Bahasa Melayu: Fluorin
မြန်မာဘာသာ: ဖလိုရင်း
эрзянь: Фтор
Plattdüütsch: Fluor
नेपाली: फ्लोरिन
नेपाल भाषा: फ्लोरिन
Nederlands: Fluor (element)
norsk nynorsk: Fluor
norsk: Fluor
Novial: Fluore
occitan: Fluor
Livvinkarjala: Ftor
ଓଡ଼ିଆ: ଫ୍ଲୋରିନ
ਪੰਜਾਬੀ: ਫ਼ਲੋਰੀਨ
पालि: फ्लोरिन
polski: Fluor
Piemontèis: Fluòr
پنجابی: فلورین
português: Flúor
Runa Simi: Flur
română: Fluor
armãneashti: Fluoru
русский: Фтор
संस्कृतम्: फ्लोरिन
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ: ᱯᱷᱞᱚᱨᱤᱱ
sicilianu: Fluoru
Scots: Fluorine
srpskohrvatski / српскохрватски: Fluor
Simple English: Fluorine
slovenčina: Fluór
slovenščina: Fluor
Soomaaliga: Foloriin
shqip: Fluori
српски / srpski: Флуор
Seeltersk: Fluor
Sunda: Fluor
svenska: Fluor
Kiswahili: Florini
ślůnski: Fluor
தமிழ்: புளோரின்
తెలుగు: ఫ్లోరిన్
тоҷикӣ: Фтор
Tagalog: Plurina
Türkçe: Flor
татарча/tatarça: Фтор
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: فىتور
українська: Фтор
اردو: فلورین
oʻzbekcha/ўзбекча: Ftor
vepsän kel’: Ftor
Tiếng Việt: Flo
Winaray: Fluor
吴语:
хальмг: Флүр
ייִדיש: פלואר
Yorùbá: Fluorínì
中文:
文言:
粵語: