Helium
English: Helium

Helium,  2He
Helium discharge tube.jpg
Helium spectra.jpg
Spectral lines of helium
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōhelium, He
Gōa-hêngcolorless gas, exhibiting a red-orange glow when placed in a high-voltage electric field
Helium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)


He

Ne
heliumLithium
Goân-chú-hoan2
Goân-chú-liōng (±)4.002602(2)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  hi-iú khì-thé
Cho̍k, hun-khu18 cho̍k, s khu
Chiu-kîtē 1 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t1s2
per shell2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkhì-thé
Iûⁿ-tiám0.95 K ​(−272.20 °C, ​−457.96 °F) (at 2.5 MPa)
Hut-tiám4.222 K ​(−268.928 °C, ​−452.070 °F)
Bi̍t-tō͘ at stp (0 °C and 101.325 kPa)0.1786 g·L−1
0.145 g·cm−3
0.125 g·cm−3
Sam-siòng-tiám2.177 K, ​5.043 kPa
Lîm-kài-tiám5.1953 K, 0.22746 MPa
Iûⁿ-hoà-jia̍t0.0138 
Cheng-hoat-jia̍t0.0829 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng20.78[2] J·mol−1·K−1
(defined by ITS-90)
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)  1.231.672.484.21
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘0
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: no data
Tiān-lī-lêng1st: 2372.3 kJ·mol−1
2nd: 5250.5 kJ·mol−1
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng28 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng140 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​hexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close-packed crystal structure for helium
Siaⁿ-sok972
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t0.1513 W·m−1·K−1
Chû-sèngdiamagnetic[3]
CAS teng-kì pian-hō7440-59-7
Le̍k-sú
Hō-miâafter Helios, Greek god of the Sun
Hoat-hiānPierre Janssen, Norman Lockyer (1868)
Siōng chá hû-lîWilliam Ramsay, Per Teodor Cleve, Abraham Langlet (1895)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: helium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
He0.000137%*3He is stable with 1 neutron
He99.999863%*4He is stable with 2 neutrons
* Atmospheric value, abundance may differ elsewhere

He, helium ("he-lí-ùm"), ia̍h hāi sī 1 chióng bô sek, phīⁿ--khí-lâi, tam--khí-lâi lóng bô bī ê hoà-ha̍k goân-sò͘, sī chiu-kî-pió lāi-té bô siáⁿ oa̍h-tāng-la̍t ê 1 chióng hoâ-cho̍k khì-thé (noble gas), goân-chú-hoan 2. He ê kún-tiám ham iûⁿ-tiám sī choân-pō͘ goân-sò͘ lāi-té siāng kē--ê; nā m̄ sī kaù-te̍k ê chêng-hêng, He tiāⁿ-tio̍h sī khì-thé. Oá choa̍t-tùi lêng-tō͘ (absolute zero) ê sî, He ē pìⁿ-chiâⁿ 1 chióng chhiau-lâu-thé (superfluid), bô siáⁿ mô͘-chhat, sèng-chit chin te̍k-sû.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
  3. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
Other Languages
Afrikaans: Helium
አማርኛ: ሒሊየም
aragonés: Helio
العربية: هيليوم
مصرى: هيليوم
অসমীয়া: হিলিয়াম
asturianu: Heliu
azərbaycanca: Helium
تۆرکجه: هلیوم
башҡортса: Гелий
žemaitėška: Helis
беларуская: Гелій
беларуская (тарашкевіца)‎: Гель
български: Хелий
भोजपुरी: हीलियम
বাংলা: হিলিয়াম
བོད་ཡིག: ཧེ་རླུང་།
brezhoneg: Heliom
bosanski: Helij
català: Heli
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Hâi
Cebuano: Helyo
کوردی: ھیلیۆم
corsu: Eliu
čeština: Helium
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ: Илїѥ
Чӑвашла: Гели
Cymraeg: Heliwm
dansk: Helium
Deutsch: Helium
Ελληνικά: Ήλιο
emiliàn e rumagnòl: Êli
English: Helium
Esperanto: Heliumo
español: Helio
eesti: Heelium
euskara: Helio
فارسی: هلیوم
suomi: Helium
føroyskt: Helium
français: Hélium
Nordfriisk: Heelium
furlan: Eli
Frysk: Helium
Gaeilge: Héiliam
贛語:
Gàidhlig: Helium
galego: Helio
Avañe'ẽ: Tataveve
ગુજરાતી: હીલિયમ
Gaelg: Hailium
客家語/Hak-kâ-ngî: Hoi
Hawaiʻi: Hiliuma
עברית: הליום
हिन्दी: हिलियम
Fiji Hindi: Helium
hrvatski: Helij
hornjoserbsce: Helium
Kreyòl ayisyen: Elyòm
magyar: Hélium
հայերեն: Հելիում
interlingua: Helium
Bahasa Indonesia: Helium
Ilokano: Helio
Ido: Helio
íslenska: Helín
italiano: Elio
日本語: ヘリウム
Patois: Iiliom
la .lojban.: solnavni
Jawa: Hèliyum
ქართული: ჰელიუმი
Kabɩyɛ: Heelim
Gĩkũyũ: Helium
қазақша: Гелий
ភាសាខ្មែរ: អេល្យូម
ಕನ್ನಡ: ಹೀಲಿಯಮ್
한국어: 헬륨
Перем Коми: Гелий
Ripoarisch: Helium
kurdî: Helyûm
коми: Гелий
Кыргызча: Гелий
Latina: Helium
Lëtzebuergesch: Helium
Limburgs: Helium
Ligure: Elio
lingála: Eliyúmu
lietuvių: Helis
latviešu: Hēlijs
Māori: Haumāmā
македонски: Хелиум
മലയാളം: ഹീലിയം
монгол: Гели
मराठी: हेलियम
кырык мары: Гелий
Bahasa Melayu: Helium
မြန်မာဘာသာ: ဟီလီယမ်
Nāhuatl: Tōnatiuhyoh
Plattdüütsch: Helium
नेपाली: हिलियम
नेपाल भाषा: हिलियम
Nederlands: Helium
norsk nynorsk: Helium
norsk: Helium
Novial: Helium
Diné bizaad: Níłchʼi ászólí
occitan: Èli
Livvinkarjala: Helium
ଓଡ଼ିଆ: ହିଲିଅମ
ਪੰਜਾਬੀ: ਹੀਲੀਅਮ
Papiamentu: Helium
पालि: हेलियम
Piemontèis: Elio
پنجابی: ہیلیم
Ποντιακά: Ήλιον
português: Hélio
Runa Simi: Ilyu
română: Heliu
armãneashti: Heliu
русский: Гелий
संस्कृतम्: हीलियम्
саха тыла: Гелий
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ: ᱦᱤᱞᱤᱭᱟᱢ
sicilianu: Èliu
Scots: Helium
srpskohrvatski / српскохрватски: Helij
සිංහල: හීලියම්
Simple English: Helium
slovenčina: Hélium
slovenščina: Helij
chiShona: Helium
Soomaaliga: Hiliyaam
shqip: Heliumi
српски / srpski: Хелијум
Seeltersk: Helium
Sunda: Hélium
svenska: Helium
Kiswahili: Heli
தமிழ்: ஈலியம்
తెలుగు: హీలియం
тоҷикӣ: Гелий
Tagalog: Elyo
Türkçe: Helyum
татарча/tatarça: Гелий
тыва дыл: Гелий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: گېلىي
українська: Гелій
اردو: ہیلیم
oʻzbekcha/ўзбекча: Geliy
vepsän kel’: Gelii
Tiếng Việt: Heli
West-Vlams: Helium
Winaray: Helyo
吴语:
хальмг: Гелион
მარგალური: ჰელიუმი
ייִדיש: העליום
Yorùbá: Hílíọ̀mù
中文:
文言:
粵語: