Inkukhu

Gallus gallus domesticus

Inkukhu i(Gallus gallus domesticus) luhlobo lwentaka yasekhaya. Ikhuliswe ngokubanzi ngenxa yenyama yayo kunye namaqanda.[1] Zizizigidigidi ezingama-24 zeenkukhu emhlabeni wonke jikelele.[2] Zifuywa kakhulu ngabantu njengemfuyo, oko kuthetha ukuthi zigcinelwa inyama yazo kunye namaqanda. Iinkukhu ziintaka engabhabhi kuyaphi, oko kuthetha ukuthi azinakubhabha. Zibhabhela kufutshane.

Inkunzi yenkukhu ibizwa ngokuba yirooster okanye yicock (isishunqulelo segama elithi cockerel). Isikhukukazi senkukhu kuthiwa yihen. Inkukhu esencinane kuthiwa l intshontsho. Njengezinye izikhukukazi zentaka, izikhukukazi zenkukhu zizalela amaqanda maqanda lawo athi aqanduselwe.

Xa umfama ekhulisa iinkukhu, kufuneka azakhele indlwane yazo (njengendlwana encinane yeenkukhu) ukuze zikwazi ukuba nendawo yokulala. zikwafuna indawo enje ngesiza sokubaleka nokuzilolonga okanye zidlalele khona, zibhukuleze emhlabeni, zitye, zisele. Iinkukhu kufuneka zikhuselwe kwiintshaba zazo ezifana nookhetshe, oko kwenziwa ngokuthi zibiyelwe. [3]

Iinkukhu zisenokufuyelwa ukwenza ushishino. Oku kwenza okokuba amafama enze inyama namaqanda amaninzi, kodwa ke noko oku akulunganga ezinkukhwini.

Iinkukhu kunye nechicken pox

IChickenpox ayinanto nakwenza neenkukhu. xa yayichazwa okokuqala ichicken pox, kwaqatshelwa okokuba amachaphaza epox ayebonakala njengemifuno ebizwa ngokuba yichickpea ebalapha esikhumbeni. igama lesiLatini lechick peas lithicicer, kwaye ligama layo lokuqala apho ichicken pox yathi yalifumana khona.[4]

Other Languages