Ababhali esiXhoseni

Xa sithetha ngababhali bakwaXhosa sibahlula kubini.

Amaqhawe ababhali bamandulo

  • U-Tiyo Soga: Umfundisi (1819-1871)
  • Walter Benson Rubusana, : Ugqirha (21 Febhuwari 1858 - 17 april 1936)
  • U-James Jolobe Ranisi, Jolobe: Imbongi yesiZwe] (25 July 1902- 16 May 1976)

Amatsha-ntliziyo ababhali banamhlanje

Other Languages