Truyền ngược

Trong tiếng Anh, Truyền ngược là Backpropagation, là một từ viết tắt cho "backward propagation of errors" tức là "truyền ngược của sai số", là một phương pháp phổ biến để huấn luyện các mạng thần kinh nhân tạo được sử dụng kết hợp với một phương pháp tối ưu hóa như gradient descent. Phương pháp này tính toán gradient của hàm tổn thất với tất cả các trọng số có liên quan trong mạng nơ ron đó. Gradient này được đưa vào phương pháp tối ưu hóa, sử dụng nó để cập nhật các trọng số, để cực tiểu hóa hàm tổn thất.

Truyền ngược yêu cầu một đầu ra mong muốn, đã biết cho mỗi giá trị đầu vào để tính toán gradient hàm tổn thất. Do đó, nó thường được xem là một phương pháp học có giám sát, mặc dù nó cũng được sử dụng trong một số mạng không có giám sát như autoencoders. Nó là một tổng quát hóa của quy tắc delta cho các mạng nuôi tiến đa tầng, có thể thực hiện bằng cách sử dụng quy tắc dây chuyền để tính toán lặp đi lặp lại các gradient cho mỗi lớp. Truyền ngược yêu cầu các hàm kích hoạt được sử dụng bởi cácnơ-ron nhân tạo (hay "nút") khả vi.

Động lực

Mục tiêu của bất kỳ thuật toán học có giám sát nào cũng là phải tìm ra được một hàm ánh xạ tốt nhất một tập hợp các yếu tố đầu vào tới đầu ra chính xác của nó. Một ví dụ đó là một tác vụ phân loại đơn giản, trong đó đầu vào là một hình ảnh của một con vật, và đầu ra chính xác sẽ là tên của con vật đo.

Mục tiêu và động lực cho sự phát triển của các thuật toán truyền ngược là tìm ra được một cách để huấn luyện một mạng thần kinh nhiều lớp để nó có thể học được đại diện nội bộ thích hợp, cho phép nó học được bất kỳ ánh xạ nào của đầu vào đến đầu ra.[1]

En otros idiomas