Ngành (định hướng)

Ngành có thể là để chỉ:

  • xem thêm

Xem thêm

En otros idiomas