Adesua wɔ Germany

Sign of different coexisting school types on a school complex in Germany
The Evangelical Seminaries of Maulbronn and Blaubeuren (picture showing church and courtyard) form a combined Gymnasium and boarding school

Adesua wɔ Germany yɛ Germany ankorankorɛ mantam biara asɛdeɛ a ɔman baatan no di dwuma ketewa bi wɔ mu. Wɔabue mmofra nteteɛ sukuu a ɛnnyɛ nhyɛ ama mmofra a wɔadi mfeɛ baako de kɔsi mfeɛ nsia so, ɛno akyire no, sukuukɔ yɛ nhyɛ. Nhyehyɛeɛ yi gu ahodoɔ wɔ Germany ɛfiri sɛ mantam biara wɔ n'adesua ho nhyehyɛeɛ. Nanso mmofra dodoɔ no ara wɔadi mfeɛ nan de kosi nkrɔn no kɔ Grundschule sukuu mfeɛ nan.

Wɔakyɛ Germany ntoasoɔ sukuu mu mmienu, ntoasoɔ nketewa ne ntoasoɔ akɛseɛ.

Other Languages