Simbahang Katoliko

Ang Simbahang Katoliko ay kadalasang tumutukoy sa:

  • mga nag-aangkin bilang katoliko

Mga nag-aangkin bilang Katoliko

Madalas kapag sinabing Simbahang Katoliko ay tumutukoy ito sa Simbahang nakikipag-isa sa Roma o mas kilala bilang Simbahang Katoliko Romano, ngunit ang pagiging Katoliko ay inaangkin din ng sumusunod na denominasyon ng Kristiyanismo.

Kanlurang Kristiyanismo

  • Apostolic Catholic Church
  • Polish National Catholic Church
  • Mariavite Church (Poland)
  • Independent Catholic churches gaya ng Liberal Catholic Movement
  • Orthodox-Catholic Church of America (OCCA)
  • Anglican Communion
  • Holy Catholic Church of Japan (Anglican)
  • Continuing Anglican movement
  • Iglesia Filipina Independiente (Philippine Independent Church or Aglipayan Church)

Silangang Kristiyanismo

Other Languages