ไซโครเมตรี

การใช้งานโดยทั่วไป

การนำหลักการไซโครเมตริก ที่ประกอบด้วยแก๊สผสมไอ ไปใช้กับระบบทางกายภาพใดๆ ซึ่งไซโครเมตริกเป็นระบบที่น่าสนใจ คือพบมากที่สุดในอากาศซึ่งมีไอน้ำผสมอยู่ มีการนำมาประยุกต์ใช้ในเครื่องทำความร้อน เครื่องระบายอากาศ และทางอุตุนิยมวิทยา สิ่งอำนวยความสะดวกของมนุษย์เราโดยส่วนใหญ่ ไม่ได้มีผลมาจากความร้อน แต่ขึ้นกับอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ (การขับเหงื่อ) hycroscopic คือสารพวกที่สามารถดูดความชื้นจากบรรยากาศได้ดี มักจะอยู่ในสัดส่วนความชื้นสัมพัทธ์ หรือสูงกว่าความชื้นสัมพัทธ์ สารดังกล่าวเช่น ผ้าฝ้าย กระดาษ เซลลูโลส รวมถึงผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ น้ำตาล แคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาว) และสารเคมีจำนวนมาก และปุ๋ย อุตสาหกรรมที่ใช้วัสดุเหล่านี้ มีความกังวลในการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ ในการผลิต และเก็บรักษาวัสดุดังกล่าว ในการใช้งานในอุตสาหกรรมการอบแห้งเช่น กระดาษแห้ง ผู้ผลิตต้องการความชื้นสัมพัทธ์ ต่ำ จึงพยายามปรับลดให้เหมาะสม โดยเพิ่มอัตราการอบแห้ง และการใช้พลังงานตามการเพิ่มขึ้นของความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งในการลดความชื้นสัมพัทธ์ส่งผลให้มีปริมาณไอเสียเพิ่มขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญที่จะหลีกเหลี่ยงการทำระเหย หรือทำให้เกิดการกัดกร่อน ยีสต์ และราสามารถควบคุมได้โดยการรักษาความชื้นสัมพัทธ์ โดยทั่วไปเชื้อราไม่สามารถเจริญเติบโตที่ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ 75%

ภาษาอื่น ๆ
العربية: قياس الرطوبة
català: Psicrometria
Deutsch: Psychrometrie
Ελληνικά: Υγρομετρία
español: Psicrometría
français: Psychrométrie
hrvatski: Psihrometrija
italiano: Psicrometria
português: Psicrometria
srpskohrvatski / српскохрватски: Psihrometrija
Türkçe: Psikrometri