วิศวกรรมนาโน

วิศวกรรมนาโน (Nanoengineering) หรือวิศวกรรมวัสดุนาโน ศึกษาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีในการนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุเดิมให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน เช่น โละหะ พลาสติก เซรามิก นาโนเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมระดับอะตอม ศึกษาและสังเคราะห์สสารในระดับนาโน (10-9) โดยพื้นฐานศาสตร์ที่สำคัญมาก คือ เคมี และฟิสิกส์ โดยเฉพาะเคมีเชิงฟิสิกส์ กลศาสตร์ควอนตัม

แบ่งย่อยเป็น 3 สาขา[ต้องการอ้างอิง]-สาขานาโนอิเล็กทรอนิกส์-สาขานาโนเทคโนโลยีชีวภาพ -สาขาวัสดุนาโน

ภาษาอื่น ๆ
العربية: هندسة نانوية
español: Nanoingeniería
한국어: 나노공학
українська: Наноінженерія