วิกิพีเดีย:รายชื่อนโยบายทั้งหมด

อ่านหน้า วิกิพีเดีย:นโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมว่านโยบายต่าง ๆ คืออะไร จุดประสงค์ที่สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร และทำไมต้องมีนโยบายเหล่านี้ นอกจากนั้นคุณยังสามารถดูนโยบายทั้งหมดของวิกิพีเดียในหน้า หมวดหมู่:นโยบายวิกิพีเดีย

ในหน้านี้ จะแบ่งนโยบายเป็นกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • พฤติกรรม: กล่าวถึงพฤติกรรมพื้นฐานในวิกิพีเดียเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและอยู่ในสังคมนี้อย่างเป็นสุข
  • เนื้อหา: กล่าวถึงนิยามว่าบทความหรือข้อความประเภทใดที่วิกิพีเดียรับไว้ได้ และมาตรฐานของรูปแบบและชื่อบทความ
  • การลบ: กล่าวถึงนโยบายเกี่ยวกับการลบหน้าในวิกิพีเดีย
  • กฎข้อบังคับ: กล่าวถึงข้อบังคับให้ผู้แก้ไขปฏิบัติตามนโยบายของวิกิพีเดีย
  • กฎหมายและลิขสิทธิ์: กล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าเนื้อหาประเภทใดที่สามารถนำมาเพิ่มในนี้ และเนื้อหาใดที่ไม่สามารถเพิ่มได้
  • วิธีพิจารณาความ นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนต่าง รวมทั้งการตัดสินข้อขัดแย้ง

หมายเหตุ: อย่าลืมว่าคุณสามารถ "ปล่อยวางกฎทั้งหมด" หมายถึง คุณสามารถปล่อยวางนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือกฎอื่นใดก็ตามที่ขัดขวางการพัฒนาของวิกิพีเดีย

ภาษาอื่น ๆ