พันธสัญญาใหม่

บทความนี้เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาคริสต์

Symbol สถานีย่อย

Red Cross of Christianity.png
พระเจ้า
ตรีเอกภาพ :
พระบิดา (พระยาห์เวห์) • พระบุตร (พระเยซู) • พระวิญญาณบริสุทธิ์
ความเชื่อ
พระคริสต์เทววิทยาการตกในบาปความรอดหลักข้อเชื่อของอัครทูตบัญญัติสิบประการบัญญัติเอกพระมหาบัญชา
คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล :
ภาคพันธสัญญาใหม่ (พระวรสาร)
ประวัติ
ประวัติยุคแรกสภาสังคายนาสากลมหาศาสนเภทสงครามครูเสดการปฏิรูปศาสนา
อัครทูต
ซีโมนเปโตรอันดรูว์ยากอบบุตรเศเบดียอห์นฟีลิปบารโธโลมิวโธมัสมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสยูดาซีโมนเศโลเทยูดาสมัทธีอัสเปาโลบารนาบัสยากอบ
นิกาย
ตะวันตก :
โรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์ (เพนเทคอสต์ • เพรสไบทีเรียน • เมทอดิสต์ • ลูเทอแรนแบปทิสต์ปฏิรูป • อนาแบปทิสต์ • แองกลิคันแอดเวนทิสต์)
ตะวันออก :
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
อตรีเอกภาพนิยม :
พยานพระยะโฮวามอรมอน
พิธีกรรม
พิธีบัพติศมาพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์
สังคมศาสนาคริสต์
โบสถ์คริสต์ปฏิทินวันสำคัญ (สะบาโตอีสเตอร์คริสต์มาส) • บุคคลนักบุญศิลปะสัญลักษณ์ธง
ดูเพิ่มเติม
ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
คำศัพท์ศาสนาคริสต์
หมวดหมู่ ดูหมวดหมู่

พันธสัญญาใหม่ หรือ พระคริสตธรรมใหม่ (กรีก: Καινή Διαθήκη; อังกฤษ: New Testament) เป็นภาคที่สองของคัมภีร์ไบเบิล จากทั้งหมด 2 ภาค ประกอบด้วยหนังสือภาษากรีกทั้งสิ้น 27 เล่ม ทุกเล่มเขียนโดยนักบุญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอัครทูตและนักบุญในช่วงเวลาเดียวกัน และทุกเล่มเขียนขึ้นหลังการตรึงพระเยซูที่กางเขน

แม้ว่าพระเยซูจะไม่ได้ทรงเขียนด้วยพระองค์เอง แต่คริสต์ศาสนิกชนก็เชื่อว่าผู้เขียนได้เขียนขึ้นจากการดลใจและการทรงนำของพระเป็นเจ้าและพระเยซูผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์[1] ส่วนชาวมุสลิมแม้จะนับถือพระเยซูเป็นนบีอีซา แต่ก็ไม่ยอมรับคัมภีร์ไบเบิลในปัจจุบันว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้า เพราะนักวิชาการอิสลามเห็นว่าคัมภีร์นี้ถูกตัดเสริมแต่งและสังคายนากันหลายครั้ง[2]

รายชื่อหนังสือในภาคพันธสัญญาใหม่

ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ แบ่งหนังสือออกเป็น 5 หมวดใหญ่ ได้แก่

 1. หมวดพระวรสาร (Gospels) ประกอบด้วย 4 เล่ม ว่าด้วย ประวัติพระเยซูคริสต์ และพระธรรมเทศนา
 2. หมวด ประวัติศาสตร์ (Historical book) ประกอบด้วย 1 เล่ม ว่าด้วย เหตุการณ์การเผยแพร่ของอัครสาวก
 3. หมวด จดหมายของเปาโล (Pauline epistles) ประกอบด้วย 14 เล่ม ว่าด้วย พระธรรมเทศนาผ่านนักบุญเปาโล ในจดหมายถึงคริสตจักรต่างๆ
 4. หมวด จดหมายทั่วไป (General epistles) ประกอบด้วย 7 เล่ม ว่าด้วย พระธรรมเทศนาผ่านนักบุญท่านอื่น ในจดหมายถึงคริสตจักรต่างๆ
 5. หมวดวิวรณ์ (Revelation) ประกอบด้วย 1 เล่ม ว่าด้วย พยากรณ์การเสด็จมาในวันพิพากษา จากนิมิตของนักบุญยอห์น
หมวด ชื่อเรื่อง / ชื่ออ้างอิง ภาษาอังกฤษ ภาษากรีก
หมวดพระวรสาร
(Gospels)
พระวรสารนักบุญมัทธิว (ย่อ: มัทธิว หรือ มธ.) Gospel of Matthew (Matthew) Κατά Ματθαίον
พระวรสารนักบุญมาระโก (ย่อ: มาระโก หรือ มก.) Gospel of Mark (Mark) Κατά Μάρκον
พระวรสารนักบุญลูกา (ย่อ: ลูกา หรือ ลก.) Gospel of Luke (Luke) Κατά Λουκάν
พระวรสารนักบุญยอห์น (ย่อ: ยอห์น หรือ ยน.) Gospel of John (John) Κατά Ιωάννην
 
หมวด ประวัติศาสตร์
(Historical book)
กิจการของอัครทูต (ย่อ: กิจการ หรือ กจ.) Acts of the Apostles (Acts) Πράξεις
 
หมวด จดหมายของเปาโล
(Pauline epistles)
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม
(ย่อ: โรม หรือ รม.)
Epistle to the Romans
(Romans)
Προς Ρωμαίους
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1
(ย่อ: 1 โครินธ์ หรือ 1 คร.)
First Epistle to the Corinthians
(1 Corinthians)
Προς Κορινθίους Αʹ
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2
(ย่อ: 2 โครินธ์ หรือ 2 คร.)
Second Epistle to the Corinthians
(2 Corinthians)
Προς Κορινθίους Βʹ
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย
(ย่อ: กาลาเทีย หรือ กท.)
Epistle to the Galatians
(Galatians)
Προς Γαλάτας
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส
(ย่อ: เอเฟซัส หรือ อฟ.)
Epistle to the Ephesians
(Ephesians)
Προς Εφεσίους
จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี
(ย่อ: ฟีลิปปี หรือ ฟป.)
Epistle to the Philippians
(Philippians)
Προς Φιλιππησίους
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี
(ย่อ: โคโลสี หรือ คส.)
Epistle to the Colossians
(Colossians)
Προς Κολοσσαείς
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1
(ย่อ: 1 เธสะโลนิกา หรือ 1 ธส.)
First Epistle to the Thessalonians
(1 Thessalonians)
Προς Θεσσαλονικείς Αʹ
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 2
(ย่อ: 2 เธสะโลนิกา หรือ 2 ธส.)
Second Epistle to the Thessalonians
(2 Thessalonians)
Προς Θεσσαλονικείς Βʹ
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1
(ย่อ: 1 ทิโมธี หรือ 1 ทธ.)
First Epistle to Timothy
(1 Timothy)
Προς Τιμόθεον Αʹ
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 2
(ย่อ: 2 ทิโมธี หรือ 2 ทธ.)
Second Epistle to Timothy
(2 Timothy)
Προς Τιμόθεον Βʹ
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิตัส
(ย่อ: ทิตัส หรือ ทต.)
Epistle to Titus
(Titus)
Προς Τίτον
จดหมายนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน
(ย่อ: ฟีเลโมน หรือ ฟม.)
Epistle to Philemon
(Philemon)
Προς Φιλήμονα
จดหมายถึงชาวฮีบรู
(ย่อ: ฮีบรู หรือ ฮบ.)
Epistle to the Hebrews
(Hebrews)
Προς Εβραίους
 
หมวด จดหมายทั่วไป
(Other epistles หรือ
General epistles)
จดหมายของนักบุญยากอบ
(ย่อ: ยากอบ หรือ ยบ.)
Epistle of James
(James)
Ιακώβου
จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1
(ย่อ: 1 เปโตร หรือ 1 ปต.)
First Epistle of Peter
(1 Peter)
Πέτρου Αʹ
จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 2
(ย่อ: 2 เปโตร หรือ 2 ปต.)
Second Epistle of Peter
(2 Peter)
Πέτρου Βʹ
จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1
(ย่อ: 1 ยอห์น หรือ 1 ยน.)
First Epistle of John
(1 John)
Ιωάννου Αʹ
จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2
(ย่อ: 2 ยอห์น หรือ 2 ยน.)
Second Epistle of John
(2 John)
Ιωάννου Βʹ
จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 3
(ย่อ: 3 ยอห์น หรือ 3 ยน.)
Third Epistle of John
(3 John)
Ιωάννου Γʹ
จดหมายของนักบุญยูดา
(ย่อ: ยูดา หรือ ยด.)
Epistle of Jude
(Jude)
Ιούδα
 
หมวดวิวรณ์
(Revelation)
หนังสือวิวรณ์
(ย่อ: วิวรณ์ หรือ วว.)
Apocalypse หรือ
Book of Revelation
Αποκάλυψις Ιωάννου

หมายเหตุ : ฉบับพิมพ์ก่อน ค.ศ. 1971 นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยแปลชื่อเรียกและกำหนดอักษรย่อต่างออกไป ต่อมาทุกนิกายตกลงใช้ชื่อเรียกและอักษรย่อเดียวกัน [3] หนังสือในคัมภีร์ไบเบิลที่เปลี่ยนแปลงชื่อ ได้แก่

 • พระวรสารมัทธิว อักษรย่อ มธ. (เปลี่ยนมาจาก มัดธาย อักษรย่อเดียวกัน)
 • พระวรสารยอห์น อักษรย่อ ยน. (เปลี่ยนมาจาก โยฮัน อักษรย่อ ยฮ.)
 • พระธรรมโครินธ์ฉบับที่หนึ่ง อักษรย่อ 1 คร. (เปลี่ยนมาจาก โครินโธฉบับที่หนึ่ง อักษรย่อ 1 คธ.)
 • พระธรรมโครินธ์ฉบับที่สอง อักษรย่อ 2 คร. (เปลี่ยนมาจาก โครินโธฉบับที่สอง อักษรย่อ 2 คธ.)
 • พระธรรมกาลาเทีย อักษรย่อ กท. (เปลี่ยนมาจาก กะลาเทีย อักษรย่อเดียวกัน)
 • พระธรรมเอเฟซัส อักษรย่อ อฟ. (เปลี่ยนมาจาก เอเฟโซ อักษรย่อเดียวกัน)
 • พระธรรมฟิลิปปี อักษรย่อ ฟป. (เปลี่ยนมาจาก ฟีลิพพอย อักษรย่อ ฟพ.)
 • พระธรรมโคโลสี อักษรย่อ คส. (เปลี่ยนมาจาก โคโลซาย อักษรย่อ คซ.)
 • พระธรรมเธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่ง อักษรย่อ 1 ธส. (เปลี่ยนมาจาก เธซะโลนิเกฉบับที่หนึ่ง อักษรย่อ 1 ธซ.)
 • พระธรรมเธสะโลนิกาฉบับที่สอง อักษรย่อ 2 ธส. (เปลี่ยนมาจาก เธซะโลนิเกฉบับที่สอง อักษรย่อ 2 ธซ.)
 • พระธรรมทิโมธีฉบับที่หนึ่ง อักษรย่อ 1 ทธ. (เปลี่ยนมาจาก ทิโมเทียวฉบับที่หนึ่ง อักษรย่อเดียวกัน)
 • พระธรรมทิโมธีฉบับที่สอง อักษรย่อ 2 ทธ. (เปลี่ยนมาจาก ทิโมเทียวฉบับที่สอง อักษรย่อเดียวกัน)
 • พระธรรมทิตัส อักษรย่อ ทต. (เปลี่ยนมาจาก ติโต อักษรย่อ ตต.)
 • พระธรรมฟิเลโมน อักษรย่อ ฟม. (เปลี่ยนมาจาก ฟีเลโมน อักษรย่อเดียวกัน)
 • พระธรรมฮีบรู อักษรย่อ ฮบ. (เปลี่ยนมาจาก เฮ็บราย อักษรย่อ ฮร.)
 • พระธรรมยากอบ อักษรย่อ ยบ. (เปลี่ยนมาจาก ยาโคโบ อักษรย่อ ยค.)
 • พระธรรมยอห์นฉบับที่หนึ่ง อักษรย่อ 1 ยน. (เปลี่ยนมาจาก โยฮันฉบับที่หนึ่ง อักษรย่อ 1 ยฮ.)
 • พระธรรมยอห์นฉบับที่สอง อักษรย่อ 2 ยน. (เปลี่ยนมาจาก โยฮันฉบับที่สอง อักษรย่อ 2 ยฮ.)
 • พระธรรมยอห์นฉบับที่สาม อักษรย่อ 3 ยน. (เปลี่ยนมาจาก โยฮันฉบับที่สาม อักษรย่อ 3 ยฮ.)
ภาษาอื่น ๆ
Afrikaans: Nuwe Testament
አማርኛ: አዲስ ኪዳን
العربية: العهد الجديد
asturianu: Nuevu Testamentu
azərbaycanca: Əhdi-Cədid
Boarisch: Neis Testament
žemaitėška: Naujāsis Testamėnts
беларуская: Новы Запавет
беларуская (тарашкевіца)‎: Новы Запавет
български: Нов завет
brezhoneg: Testamant Nevez
bosanski: Novi zavjet
català: Nou Testament
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Sĭng-iók Séng-gĭng
Cebuano: Bag-ong Tugon
čeština: Nový zákon
Чӑвашла: Çĕнĕ Халал
dolnoserbski: Nowy testament
Ελληνικά: Καινή Διαθήκη
English: New Testament
Esperanto: Nova Testamento
euskara: Itun Berria
فارسی: عهد جدید
Na Vosa Vakaviti: Na Veiyalayalati Vou
Gaeilge: Tiomna Nua
Gàidhlig: Tiomnadh Nuadh
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni: Novo korar
客家語/Hak-kâ-ngî: Sîn-yok Sṳn-kîn
Hawaiʻi: Kauoha Hou
हिन्दी: नया नियम
hrvatski: Novi zavjet
hornjoserbsce: Nowy zakoń
Kreyòl ayisyen: Nouvo Testaman
հայերեն: Նոր Կտակարան
interlingua: Nove Testamento
Bahasa Indonesia: Perjanjian Baru
Interlingue: Nov Testament
日本語: 新約聖書
Basa Jawa: Prajanjian Anyar
ქართული: ახალი აღთქმა
한국어: 신약성경
kurdî: Peyama Nû
Кыргызча: Жаңы Осуят
лакку: ЦIу Аманат
Lingua Franca Nova: Atesta Nova
lumbaart: Növ Testament
latviešu: Jaunā Derība
Māori: Kawenata Hou
македонски: Нов Завет
монгол: Шинэ Гэрээ
मराठी: नवा करार
Bahasa Melayu: Wasiat Baru
မြန်မာဘာသာ: ဓမ္မသစ်ကျမ်း
Napulitano: Novo Testamiento
Plattdüütsch: Nieg Testament
Nedersaksies: Ni'je Testement
नेपाली: नयाँ करार
Nederlands: Nieuwe Testament
norsk nynorsk: Det nye testamentet
Nouormand: Nouvé testament
Livvinkarjala: Uuzi sana
Piemontèis: Neuv Testament
português: Novo Testamento
Runa Simi: Musuq Rimanakuy
rumantsch: Nov Testament
română: Noul Testament
русский: Новый Завет
Kinyarwanda: Isezerano Rishya
sicilianu: Novu Tistamentu
davvisámegiella: Ođđa testameanta
srpskohrvatski / српскохрватски: Novi zavjet
Simple English: New Testament
slovenčina: Nový zákon
slovenščina: Nova zaveza
Gagana Samoa: 'O le Feagaiga Fou
Soomaaliga: Axdiga Cusub
српски / srpski: Нови завет
Seeltersk: Näi Tästamänt
Kiswahili: Agano Jipya
Tagalog: Bagong Tipan
Tok Pisin: Nupela Testamen
Türkçe: Yeni Ahit
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: New Testament
українська: Новий Заповіт
vepsän kel’: Uz' Zavet
Tiếng Việt: Tân Ước
მარგალური: ახალი აპიანი
中文: 新約聖經
Bân-lâm-gú: Sin-iok Sèng-keng
粵語: 新約聖經