พันธสัญญาเดิม

บทความนี้เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาคริสต์

Symbol สถานีย่อย

Red Cross of Christianity.png
พระเจ้า
ตรีเอกภาพ :
พระบิดา (พระยาห์เวห์) • พระบุตร (พระเยซู) • พระวิญญาณบริสุทธิ์
ความเชื่อ
พระคริสต์เทววิทยาการตกในบาปความรอดหลักข้อเชื่อของอัครทูตบัญญัติสิบประการบัญญัติเอกพระมหาบัญชา
คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล :
ภาคพันธสัญญาเดิมภาคพันธสัญญาใหม่ (พระวรสาร)
ประวัติ
ประวัติยุคแรกสภาสังคายนาสากลมหาศาสนเภทสงครามครูเสดการปฏิรูปศาสนา
อัครทูต
ซีโมนเปโตรอันดรูว์ยากอบบุตรเศเบดียอห์นฟีลิปบารโธโลมิวโธมัสมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสยูดาซีโมนเศโลเทยูดาสมัทธีอัสเปาโลบารนาบัสยากอบ
นิกาย
ตะวันตก :
โรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์ (เพนเทคอสต์ • เพรสไบทีเรียน • เมทอดิสต์ • ลูเทอแรนแบปทิสต์ปฏิรูป • อนาแบปทิสต์ • แองกลิคันแอดเวนทิสต์)
ตะวันออก :
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
อตรีเอกภาพนิยม :
พยานพระยะโฮวามอรมอน
พิธีกรรม
พิธีบัพติศมาพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์
สังคมศาสนาคริสต์
โบสถ์คริสต์ปฏิทินวันสำคัญ (สะบาโตอีสเตอร์คริสต์มาส) • บุคคลนักบุญศิลปะสัญลักษณ์ธง
ดูเพิ่มเติม
ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
อภิธานศัพท์ศาสนาคริสต์
หมวดหมู่ ดูหมวดหมู่

พันธสัญญาเดิม (อังกฤษ: Old Testament) เป็นศัพท์ศาสนาคริสต์ใช้เรียกคัมภีร์ฮีบรู ซึ่งเป็นชุดคัมภีร์ของชาววงศ์วานอิสราเอลโบราณ[1] ที่รวมกันเป็นส่วนแรกของคัมภีร์ไบเบิลในศาสนาคริสต์ จำนวนหนังสือในพันธสัญญาเดิมจะแตกต่างกันตามแต่ละนิกายในศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ยอมรับเฉพาะหนังสือ 24 เล่มในคัมภีร์ทานัคว่าเป็นพันธสัญญาเดิม แต่แบ่งใหม่เป็น 39 เล่ม ส่วนนิกายโรมันคาทอลิก อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ คอปติกออร์ทอดอกซ์ และคริสตจักรแห่งเอธิโอเปีย มีจำนวนหนังสือที่รับเข้าในสารบบพันธสัญญาเดิมของตนมากกว่า[2]

รายชื่อหนังสือในภาคพันธสัญญาเดิม

คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม แบ่งหนังสือออกเป็น 5 หมวดใหญ่ ได้แก่

  1. หมวดเบญจบรรณ (Pentateuch) มี 5 เล่ม ประกอบด้วย ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างทรงสร้างของพระเจ้า บรรพชนของชนชาติอิสราเอล เรื่องของพระบัญญัติ และพิธีการต่าง ๆ ของชาวอิสราเอล เป็นสำคัญ ศาสนายูดาห์เรียกคัมภีร์ในหมวดนี้ว่า โทราห์ (Torah)
  2. หมวดประวัติศาสตร์ (Historical books) มี 12 เล่ม ประกอบด้วย โยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ 1-2ซามูเอล 1-2พงศ์กษัตริย์ 1-2พงศาวดาร เอสรา เนหะมีย์ และเอสเธอร์ ว่าด้วย พงศาวดารของชนชาติอิสราเอล ตั้งแต่การตั้งรกราก จนถึงก่อนพระเยซูประสูติ
  3. หมวดปรีชาญาณ (Wisdom books) มี 5 เล่ม ประกอบด้วย โยบ สดุดี สุภาษิต ปัญญาจารย์ และบทเพลงซาโลมอน ว่าด้วย บทสรรเสริญพระเจ้าและหนุนใจอิสราเอล ในรูปแบบโคลงกลอนสมัยก่อนคริสตกาล
  4. หมวดผู้เผยพระวจนะใหญ่ (Major prophets) มี 5 เล่ม ประกอบด้วย อิสยาห์ เยเรมีห์ บทเพลงคร่ำครวญ เอเสเคียล และดาเนียล ว่าด้วย ข้อเขียนของผู้เผยพระวจนะที่ศาสนายูดาห์นับถือเป็นผู้เผยพระวจนะคนสำคัญและมักอ้างถึงบ่อย
  5. หมวดผู้เผยพระวจนะน้อย (Minor prophets) มี 12 เล่ม ประกอบด้วยโฮเชยา โยเอล อาโมส โอบาดีย์ โยนาห์ มีคา นาฮูม ฮาบากุก เศฟันยาห์ ฮักกัย เศคาริยาห์ และมาลาคี ว่าด้วย ข้อเขียนของผู้เผยพระวจนะที่มีการบันทึกไม่มากเท่ากับผู้เผยพระวจนะใหญ่

มีข้อน่าสังเกตว่าพันธสัญญาเดิม ต้นฉบับเขียนด้วยภาษาฮีบรูเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นชื่อของบุคคลหรือสถานที่ในพันธสัญญาเดิมที่ปรากฏในฉบับแปลตรงหรือฉบับแปลต่อ มักอ้างภาษาฮีบรูบ่อยครั้ง เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายของเนื้อหาในพระคัมภีร์ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตารางรายชื่อเปรียบเทียบ

ทานัค
(24 เล่ม)[a]
โปรเตสแตนต์
(39 เล่ม)
โรมันคาทอลิก
(46 เล่ม)
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
(51 เล่ม)
Original language
โทราห์
เบญจบรรณ หรือ หนังสือห้าเล่มของโมเสส
ปฐมกาล ปฐมกาล ปฐมกาล ปฐมกาล ฮีบรู
อพยพ อพยพ อพยพ อพยพ ฮีบรู
เลวีนิติ เลวีนิติ เลวีนิติ เลวีนิติ ฮีบรู
กันดารวิถี กันดารวิถี กันดารวิถี กันดารวิถี ฮีบรู
เฉลยธรรมบัญญัติ เฉลยธรรมบัญญัติ เฉลยธรรมบัญญัติ เฉลยธรรมบัญญัติ ฮีบรู
Nevi'im (Prophets)
หนังสือประวัติศาสตร์
โยชูวา โยชูวา โยชูวา โยชูวา ฮีบรู
ผู้วินิจฉัย ผู้วินิจฉัย ผู้วินิจฉัย ผู้วินิจฉัย ฮีบรู
นางรูธ[b] นางรูธ นางรูธ นางรูธ ฮีบรู
ซามูเอล 1 ซามูเอล 1 ซามูเอล[c] 1 ซามูเอล[d] ฮีบรู
2 ซามูเอล 2 ซามูเอล[c] 2 ซามูเอล[d] ฮีบรู
พงศ์กษัตริย์ 1 พงศ์กษัตริย์ 1 พงศ์กษัตริย์[c] 1 พงศ์กษัตริย์[d] ฮีบรู
2 พงศ์กษัตริย์ 2 พงศ์กษัตริย์[c] 2 พงศ์กษัตริย์[d] ฮีบรู
หนังสือพงศาวดาร[b] 1 พงศาวดาร 1 พงศาวดาร 1 พงศาวดาร ฮีบรู
2 พงศาวดาร 2 พงศาวดาร 2 พงศาวดาร ฮีบรู
1 เอสดราส ฮีบรู
เอสรา-เนหะมีย์[b] เอสรา เอสรา เอสรา[d][e] ฮีบรูและแอราเมอิก
เนหะมีย์ เนหะมีย์ เนหะมีย์[d][e] ฮีบรู
โทบิต โทบิต แอราเมอิก
ยูดิธ ยูดิธ ฮีบรู
เอสเธอร์[b] เอสเธอร์ เอสเธอร์[f] เอสเธอร์[f] ฮีบรู
1 มัคคาบี[g] 1 มัคคาบี ฮีบรู
2 มัคคาบี[g] 2 มัคคาบี กรีก
3 มัคคาบี กรีก
4 มัคคาบี[h] กรีก
Ketuvim (Writings) หนังสือปรีชาญาณ
โยบ[b] โยบ โยบ โยบ ฮีบรู
เพลงสดุดี[b] เพลงสดุดี เพลงสดุดี เพลงสดุดี[i] ฮีบรู
คำอธิษฐานของมนัสเสห์ กรีก
สุภาษิต[b] สุภาษิต สุภาษิต สุภาษิต ฮีบรู
ปัญญาจารย์[b] ปัญญาจารย์ ปัญญาจารย์ ปัญญาจารย์ ฮีบรู
เพลงซาโลมอน[b] เพลงซาโลมอน บทเพลงแห่งโซโลมอน บทเพลงแห่งโซโลมอน ฮีบรู
ปรีชาญาณ ปรีชาญาณ กรีก
บุตรสิรา บุตรสิรา ฮีบรู
Nevi'im (Latter Prophets) ผู้เผยพระวจนะใหญ่
อิสยาห์ อิสยาห์ อิสยาห์ อิสยาห์ ฮีบรู
เยเรมีย์ เยเรมีย์ เยเรมีย์ เยเรมีย์ ฮีบรูและแอราเมอิก
เพลงคร่ำครวญ[b] เพลงคร่ำครวญ เพลงคร่ำครวญ เพลงคร่ำครวญ ฮีบรู
บารุค[j] บารุค[j] ฮีบรู[3]
จดหมายของเยเรมีย์[k] กรีก[l]
เอเสเคียล เอเสเคียล เอเสเคียล เอเสเคียล ฮีบรู
ดาเนียล[b] ดาเนียล ดาเนียล[m] ดาเนียล[m] ฮีบรูและแอราเมอิก
ผู้เผยพระวจนะน้อย
ผู้เผยพระวจนะ 12 ท่าน
โฮเชยา โฮเชยา โฮเชยา ฮีบรู
โยเอล โยเอล โยเอล ฮีบรู
อาโมส อาโมส อาโมส ฮีบรู
โอบาดีห์ โอบาดีห์ โอบาดีห์ ฮีบรู
โยนาห์ โยนาห์ โยนาห์ ฮีบรู
มีคาห์ มีคาห์ มีคาห์ ฮีบรู
นาฮูม นาฮูม นาฮูม ฮีบรู
ฮาบากุก ฮาบากุก ฮาบากุก ฮีบรู
เศฟันยาห์ เศฟันยาห์ เศฟันยาห์ ฮีบรู
ฮักกัย ฮักกัย ฮักกัย ฮีบรู
เศคาริยาห์ เศคาริยาห์ เศคาริยาห์ ฮีบรู
มาลาคี มาลาคี มาลาคี ฮีบรู
ภาษาอื่น ๆ
Afrikaans: Ou Testament
አማርኛ: ብሉይ ኪዳን
العربية: العهد القديم
asturianu: Vieyu Testamentu
azərbaycanca: Əhdi-Ətiq
Boarisch: Oids Testament
žemaitėška: Senāsis Testamėnts
беларуская: Стары Запавет
беларуская (тарашкевіца)‎: Стары Запавет
български: Стар завет
brezhoneg: Testamant Kozh
bosanski: Stari zavjet
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Gô-iók Séng-gĭng
Cebuano: Daang Tugon
čeština: Starý zákon
Чӑвашла: Кивĕ Халал
Zazaki: Ehdo Kıhan
Ελληνικά: Παλαιά Διαθήκη
English: Old Testament
euskara: Itun Zaharra
فارسی: عهد عتیق
Na Vosa Vakaviti: Na Veiyalayalati Makawa
føroyskt: Gamla Testamenti
français: Ancien Testament
Gaeilge: Sean-Tiomna
Gàidhlig: Seann Tiomnadh
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni: Adlo korar
客家語/Hak-kâ-ngî: Khiu-yok Sṳn-kîn
hrvatski: Stari zavjet
hornjoserbsce: Stary zakoń
Kreyòl ayisyen: Ansyen Testaman
Հայերեն: Հին Կտակարան
interlingua: Vetere Testamento
Bahasa Indonesia: Perjanjian Lama
Interlingue: Ancian Testament
日本語: 旧約聖書
Basa Jawa: Prajanjian Lawas
ქართული: ძველი აღთქმა
қазақша: Көне келісім
한국어: 구약성경
Lëtzebuergesch: Aalt Testament
Lingua Franca Nova: Atesta Vea
latviešu: Vecā Derība
македонски: Стар Завет
മലയാളം: പഴയ നിയമം
मराठी: जुना करार
Bahasa Melayu: Perjanjian Lama
မြန်မာဘာသာ: ဓမ္မဟောင်းကျမ်း
Dorerin Naoero: Testament Etsimeduw
Nedersaksies: Oolde Testement
Nederlands: Oude Testament
norsk nynorsk: Det gamle testamentet
Nouormand: Vuus testament
ਪੰਜਾਬੀ: ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ
português: Antigo Testamento
Runa Simi: Ñawpa Rimanakuy
rumantsch: Vegl Testament
русский: Ветхий Завет
Kinyarwanda: Isezerano rya Kera
davvisámegiella: Boares testameanta
srpskohrvatski / српскохрватски: Stari zavjet
Simple English: Old Testament
slovenčina: Starý zákon
slovenščina: Stara zaveza
Gagana Samoa: 'O le Feagaiga Tuai
Soomaaliga: Axdigii Hore
српски / srpski: Стари завет
Kiswahili: Agano la Kale
Tagalog: Lumang Tipan
Tok Pisin: Olpela Testamen
Türkçe: Eski Ahit
reo tahiti: Faufaa Tahito
українська: Старий Заповіт
oʻzbekcha/ўзбекча: Qadimgi Ahd
vepsän kel’: Vanh Zavet
Tiếng Việt: Cựu Ước
中文: 旧约圣经
文言: 塔納赫
Bân-lâm-gú: Hi-pek-lâi Sèng-keng
粵語: 舊約聖經