ประชากรศาสตร์มองโกเลีย

ความเปลี่ยนแปลงของประชากรมองโกเลีย

บทความนี้ว่าด้วยลักษณะประชากรของประเทศมองโกเลีย รวมถึงความหนาแน่นของประชากร ชาติพันธุ์ ระดับการศึกษา สาธารณสุข สถานภาพทางเศรษฐกิจ การนับถือศาสนา เป็นต้น