రష్యన్

రష్యా దేశానికీ సంబంధించిన వాటిని రష్యన్ అంటారు.

  • రష్యా దేశ పౌరులు
  • రష్యా దేశపు భాష
  • రష్యా దేశపు ఉత్పాదకాలు మొదలగునవి
Other Languages