ఫిడిలిటీ
English: Fidelity

ఫిడిలిటీ అనగా విశ్వసనీయంగా లేదా విశ్వాసపాత్రులుగా ఉండటం. దీని అసలు అర్థం విధేయతా భావం కలిగియుండుట అని.

విశ్వసనీయతలో నల్లి గీరొ

లాటిన్ భాషలో ఫిడిలిటీ అంటే విశ్వసనీయత అని అర్థం.లండన్ నగరంలోని ఆర్థిక మార్కెట్లలో 'నా పదం నా బంధం' అనే సాంప్రదాయక నినాదంతో వాడుతున్నారు.

Other Languages
English: Fidelity
العربية: وفاء
беларуская: Вернасць
български: Вярност
বাংলা: ফিডেলিটি
čeština: Věrnost
Deutsch: Treue
español: Fidelidad
eesti: Truudus
italiano: Fedeltà
português: Fidelidade
русский: Верность
українська: Відданість