కామన్ గేట్వే ఇంటర్ఫేస్

కామన్ గేట్వే ఇంటర్ఫేస్ (CGI ) అనేది వెబ్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏ విధంగా వెబ్ పేజీలని ఒక కన్సోల్ వినియోగానికి కేటాయించాలో నిర్వచించే ఒక ప్రమాణ నియమావళి.

ఇటువంటి ప్రయోగాలు CGI స్క్రిప్ట్ అని పిలవబడుతున్నాయి - ఇవి సాధారణంగా ఒక స్క్రిప్టింగ్ భాషలో రాయబడుతాయి.

Other Languages