Afrikansk kopparand | utbredning och levnadssätt

Utbredning och levnadssätt

Oxyura maccoa distribution.svg

Afrikansk kopparhand har ett stort utbredningsområde, uppdelat på två populationer: en i Östafrika Eritrea, Etiopien, Kenya och Tanzania och en i södra Afrika i Angola, Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe.[5][6]

Häckning

I Sydafrika har den konstaterats häcka från juli till april, framför allt under regnperioden mellan september och november.[7] Längre norrut har den häckat under alla månader, men verkar vara beroende av regnfall.[5][6] Den förekommer i sötvattenssjöar, dammar och laguner,[4] framför allt grunda näringsrika sådana[7][8] med rik förekomst av kaveldun och Phragmites-vass där den kan häcka.[8] Den har också konstaterats häcka i konstgjorda anläggningar som reningsverksdammar och våtmarker skapade av människan i odlingsbygd i Namibia.[7][8]

Utanför häckningstid

Afrikansk kopparand är huvudsakligen en stannfågel men rör sig runt efter häckningen, troligen inte längre än 500 km från häckningsområdena.[5] Då kan den samlas i flockar i upp till 1000 individer[9] i större och djupare sjöar och brackvattenslaguner.[5][6]

Föda

Fågeln lever framför allt av bottenlevande invertebrater som fluglarver (Diptera), Tubifex-maskar, Daphnia-ägg och små sötvattensmollusker.[7][8] Den kan också livnära sig av alger, frön och rötter.[8] Den födosöker genom att dyka och sedan filtrera genom näbben.[7]

Andra Språk