Badania ankietowe | kwestionariusz lub ankieta

Kwestionariusz lub ankieta

 Osobny artykuł: Kwestionariusz.

W naukach społecznych jest to jedno z narzędzi badawczych. Rozróżniamy kwestionariusz ankiety i kwestionariusz wywiadu. Pierwszy jest przekazywany respondentowi do uzupełnienia; drugi służy ankieterowi jako plan zadawanych pytań i uzupełniany jest przez niego. Zależnie od zaleceń metodologicznych możliwa jest większa lub mniejsza ingerencja ankietera w treść prezentowanych pytań ("efekt ankietera").


Metoda konstruowania kwestionariusza wywiadu i ankiety

 • Czynniki istotne przy formułowaniu kwestionariusza
  • temat badania, tzn. jakie zjawiska będą przedmiotem badania,
  • cel badania, tzn. wyjaśnienie, po co chcemy badać dane zjawisko, co chcemy osiągnąć,
  • zakres badania
   • populacja
   • określenie geograficznego zakresu badań (zawiera się w populacji)
   • sposób doboru próby badawczej
  • forma pomiaru, tzn. w jaki sposób będziemy mierzyć poziom badanych zjawisk (skala, mierniki itp.)
  • hipotezy, które poddajemy weryfikacji
 • Kwestionariusz ankiety, narzędzie badawcze:
  • wstęp
   • temat badania
   • informacja o instytucji prowadzącej badania
   • wyjaśnienie celu badania dla respondenta
   • zachęta do wypełnienia kwestionariusza (dot. tylko ankiety) i udzielania wyczerpujących i prawdziwych odpowiedzi
   • pytania rekrutacyjne (opcjonalnie)
   • instrukcja wypełniania kwestionariusza
  • Rodzaje pytań przykładowej kategorii
   • pytania wprowadzające
   • pytania filtrujące
   • pytania otwarte
   • pytania zamknięte
  • metryczka

Wychodzimy od zestawu pytań, na które chcemy uzyskać odpowiedzi, formułujemy hipotezy badawcze, wybieramy metodę badawczą (także kwestionariusz ankiety), konstruujemy narzędzia, przeprowadzamy badanie pilotażowe w celu sprawdzenia i weryfikacji narzędzi badawczych, weryfikujemy narzędzia, przeprowadzamy właściwe badanie, opracowujemy wyniki badań statystycznie i merytorycznie, dokonujemy weryfikacja hipotez sformułowanych na początku, formułujemy wnioski z określoną pewnością, podejmujemy ocenę i decyzję o ewentualnym badaniu porównawczym badanie panelowe.

Najczęstsze błędy pojawiające się przy konstruowaniu kwestionariusza

 • fałszywe założenie znawstwa
 • pytania wzajemnie sprzeczne
 • pytania sugerujące
 • pytania niejednoznaczne
 • niedostosowane np. kulturowo
 • niepełna skala odpowiedzi pytań zamkniętych
Inne języki