List of legal entity types by country | kazakhstan

Kazakhstan

 • АО (Aktsionernoe obschestvo/ Акционерное общество [ru]): Joint stock company
 • ТОО (Tovarishchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu/ Товарищество с ограниченной ответственностью [ru]): limited liability partnership
 • TDO/ТДО (Tovarishchestvo s dopolnitelnoyu otvetstvennostyu/Товарищество с дополнительной ответственностью) Additional liability partnership
 • GP/ГП (Gosudarstvenoe predpriyatie/ Государственное предприятие [ru]): State company
 • КТ (Komanditnoe Tovarishchestvo; Командитное товарищество)
 • ОО (Obshestvennoe Obedinenie / Общественное объединение) Social association
 • PT/ПТ (Polnoe Tovarishchestvo / Полное товарищество) Full partnership
 • PtK/ПтК (Potrebibitelskii Kooperativ / Потребительский кооператив)
 • PrK/ПрК (Proizvodstvenni Kooperativ / Производственный кооператив)
 • РО (Relitioznoe Obedinenie / Религиозное объединение)
 • Uchr/Учр (Uchrezhdenie/Учреждение)
Other Languages