List of legal entity types by country | vietnam

Vietnam

 • Cty TNHH (Công ty trách nhiệm hữu hạn / "Company with Limited Liablity"): Limited Liability Company
 • Cty TNHH MTV (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên/ "Limited Liablity Company with a Single member") since 2005
 • Cty CP (Công ty cổ phần / "Company with Joint Stock"): Joint Stock Company
 • Công ty hợp danh / "Company of Partners": Partnership
 • Doanh nghiệp hợp danh / "Enterprise Partnership": Partnership
 • DNNN (Doanh nghiệp nhà nước / "Enterprise of the State"): State-Owned Enterprise
 • DNTN (Doanh nghiệp tư nhân / "Enterprise Private"): Proprietorship
 • DTNN (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài "Enterprise with Foreign Investment"): Foreign Investment Enterprise
 • HTX (Hợp tác xã/ Co-operation)
 • Chi nhánh : Branch Company
 • Nhóm Cty (Công Ty / "Group Company"): Holding Company
Other Languages