முற்றொருமை அணி

கணிதத்தில், நேரியல் இயற்கணிதப்பிரிவில், ஒரு சதுர அணியின் முக்கிய மூலைவிட்டத்தின் உறுப்புகள் எல்லாம் 1 ஆகவும், மற்ற எல்லா உறுப்புகளும் சூனியமாகவும் இருந்தால் அது முற்றொருமை அணி (Identity matrix) அல்லது அலகுத் தாயம் (Unit matrix) எனப்படும். அதற்குக் குறியீடு .

n என்ற இந்த அணியின் அளவு சந்தர்ப்பத்திலிருந்து தெரிவதாக இருக்கும்போது இதை என்றே குறிப்பிடுவோம்.


.

இதை என்றும் சுருக்கமாக எழுதுவதுண்டு.

அல்லது, முற்றொருமை அணி முற்றொருமைச் சார்பைக் குறிகாட்டுகிறது.

முற்றொருமை அணியினுடைய i-வது நிரல் ei என்ற அலகு திசையன்.இவ்வலகு திசையன்கள் முற்றொருமை அணியின் ஐகன் திசையன்கள். எல்லா ஐகன் மதிப்புகளும் 1 என்ற ஒரே மதிப்புதான்; அதனுடைய மடங்கெண் n. முற்றொருமை அணியின் அணிக்கோவை 1, trace n .

  • இவற்றையும் பார்க்கவும்

இவற்றையும் பார்க்கவும்

சூனிய அணி

Other Languages
azərbaycanca: Vahid matris
Esperanto: Identa matrico
Bahasa Indonesia: Matriks identitas
íslenska: Einingarfylki
日本語: 単位行列
한국어: 단위행렬
Nederlands: Eenheidsmatrix
português: Matriz identidade
română: Matrice unitate
srpskohrvatski / српскохрватски: Jedinična matrica
slovenščina: Enotska matrika
српски / srpski: Јединична матрица
svenska: Enhetsmatris
Türkçe: Birim matris
українська: Одинична матриця
中文: 單位矩陣