மாறிலி (கணினியியல்)

மாறிலிகள் (Constants) ஒரு பொருளின் தரவுகளை அல்லது நிலைகளை கணினியின் நினைவகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்டமுறையில் சேமித்து வைக்கும் மதிப்புருக்கள் (Literals) ஆகும். இவற்றில் சேமிக்கப்படும் தரவுகளை பின்னர் மாற்ற இயலாது. மாற்றக் கூடாத தரவுகளை மாறிலிகளாக சேமிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு:

const i=0;

i என்பதன் மதிப்பு எப்போதுமே சுழியமாகத் தான் இருக்கும்.

  • இவற்றையும் பார்க்க

இவற்றையும் பார்க்க

Other Languages