பொதுத் திருமுகங்கள்

பொதுத் திருமுகங்கள்: பெயர் விளக்கம்

கி.பி.1723இல் தரங்கம்பாடியில் அச்சான தமிழ் விவிலியப் பகுதி நூலின் படிமம்.


புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள திருமுகங்களுள் பவுலோடு தொடர்புபடுத்தப்பட்டு வந்த திருமுகங்கள் பதினான்கு. அவை[1]:


உரோமையர்,
1 கொரிந்தியர்,
2 கொரிந்தியர்,
கலாத்தியர்,
எபேசியர்,
பிலிப்பியர்,
கொலோசையர்,
1 தெசலோனிக்கர்,
2 தெசலோனிக்கர்,
1 திமொத்தேயு,
2 திமொத்தேயு,
தீத்து,
பிலமோன்,
எபிரேயர் என்பனவாகும்.

மேற்கூறிய பதினான்கு திருமுகங்கள் தவிர்த்த பிற ஏழு திருமுகங்களும் பொதுத் திருமுகங்கள்[2] எனப்படுகின்றன. இவை:


யாக்கோபு,
1 பேதுரு,
2 பேதுரு,
1 யோவான்,
2 யோவான்,
3 யோவான்,
யூதா என்னும் திருமுகங்கள் ஆகும்.

Other Languages