பேக்கசு-நார் முறை

இடம் சாரா இலக்கணத்தை விபரிக்கும் மேல் நிலை இலக்கண விபரிப்பு முறையே பேக்கசு-நார் முறையாகும் (Backus-Naur form). பே.நா முறையே நிரல் மொழி இலக்கணங்களை விபரிக்க பரவலாக உபயோகிக்கப்படும் குறியீட்டு முறையாகும். இம்முறையில் மூன்று குறியீடுகள் பயன்படுகின்றன. அவை:

  • <...>முடிப்பு முனையங்கள்
  • ...|...தெரிவுகளுக்கு
  • (...)குழு
  • இவற்றையும் பார்க்க

இவற்றையும் பார்க்க

Other Languages