கிடைக்குழு 3 தனிமங்கள்

கிடைக்குழு 3 தனிமங்கள் (Period 3 elements) தனிம வரிசை அட்டவணையில் மூன்றாவது கிடை வரிசையில் இடம்பெற்றுள்ள வேதித் தனிமங்களை குறிக்கிறது. இவை 3 ஆவது தொடர் தனிமங்கள் எனப்படுகின்றன. இது ஒரு குறுகிய தொடராகும். இத்தொடரில் அணு எண் 11 முதல் 18 வரை கொண்ட எட்டு தனிமங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அவை சோடியம் Na, மக்னீசியம் Mg, அலுமீனியம் Al, சிலிக்கான் Si, பாசுபரசு P, கந்தகம் S, குளோரின் Cl , ஆர்கன் Ar என்பனவாகும். இத் தொடரில் அணு எண் உயர்வதற்கேற்ப அவற்றின் ஆற்றல் கூடுகள் எலக்ட்ரான்களால் ஒரு மந்தவாயு அமைப்பு வரும்வரை முறையாக நிரப்பப்படுகின்றன. இத்தொடரில் உள்ள தனிமங்களின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் ஏறுவரிசையில் அமைந்துள்ள அவற்றின் அணு எண்களுக்கு ஏற்ப ஆவர்த்தன் முறையில் மாற்றமடைகின்றன. இத்தொடரில் உள்ள தனிமங்கள் அவை இடம்பெற்றுள்ள மேலிருந்து கீழாகச் செல்லும் குழுவில் உள்ள தனிமங்களுடன் ஒத்த பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. முதல் இரண்டு தனிமங்களான சோடியமும் மக்னீசியமும் தனிம வரிசை அட்டவனையில் எசு தொகுதி தனிமங்களாகும். மற்ற தனிமங்கள் பி தொகுதியில் இடம்பெறுகின்றன. இத்தொடரின் 3டி துணைக்கூடுகள் 4 ஆவது தொடர் வரையில் நிரப்பப்படாமல் உள்ளன. இதனால் தனிமவரிசை அட்டவணை அடுத்தடுத்த இரண்டு குழுக்கள் தோற்றத்தால் தனிச் சிறப்பு அமைப்பைப் பெறுகிறது. மூன்றாவது தொடரில் உள்ள அனைத்து தனிமங்களும் இயற்கையில் தோன்றுகின்றன. மேலும் இவை குறைந்தபட்சம் ஓர் ஐசோடோப்பையாவது கொண்டுள்ளன [1].

அணு ஆரம்

3 ஆவது தொடர் தனிமங்களின் கணக்கிடப்பட்ட அணு ஆரம் பைக்கோமீட்டர்களில்

மூன்றாவது தொடரில் உள்ள தனிமங்களின் அணு எண்கள் அதிகரிக்கின்றன. அணு ஆரம் குறைகிறது.

Other Languages
भोजपुरी: पीरियड 3 तत्व
čeština: 3. perioda
Nordfriisk: Periode-3-Element
Bahasa Indonesia: Unsur periode 3
日本語: 第3周期元素
한국어: 3주기 원소
Bahasa Melayu: Unsur kala 3
Nederlands: Periode-3-element
ਪੰਜਾਬੀ: ਪੀਰਡ 3 ਤੱਤ
srpskohrvatski / српскохрватски: Elementi 3. periode
Simple English: Period 3 element
slovenčina: 3. perióda
Tiếng Việt: Chu kỳ nguyên tố 3
West-Vlams: Periode-3-element