Wikipedia:Verifierbarhet

Policy Yes check.svg
Riktlinjer Black check.svg

Verifierbarhet är en grundläggande policy med krav på att samtliga publicerade uppgifter i alla artiklarWikipedia ska kunna verifieras av en trovärdig och tydligt angiven källa.

Policyn innebär att alla kritiserbara uppgifter inklusive citat kräver verifiering med källhänvisning. Sådan information kan annars raderas. Detta är synnerligen viktigt i artiklar om nu levande personer, där vi har en särskild policy om levande personer som säger att overifierade uppgifter ska raderas direkt om de är kontroversiella (omdiskuterade).

Egna åsikter och övertygelser är inte verifierbara källor. Andra olämpliga källor är exempelvis bloggar, hörsägen och diskussionsforum.

Verifierbarhet är ett krav. Att något är verifierat är dock inte tillräckligt för att informationen ska finnas på Wikipedia. Informationen ska också passa i den artikel den läggs till i. Se riktlinjerna Wikipedia:Ingen originalforskning och Wikipedia:Neutral synvinkel.

Olika typer av källor

Detta avsnitt är en sammanfattning av Wikipedia:Trovärdiga källor

Endast källor som som andra kan kolla upp bör användas, exempelvis:

  • Böcker som publicerats, gärna med länkar till inskannade sidor på http://books.google.com
  • Forskningspublikationer, exempelvis tillgängliga på http://scholar.google.com
  • Uppslagsverk
  • Tidnings- och tidskriftsartiklar
  • Webbsidor av beständig karaktär (webbsidor som sannolikt kommer att finnas ett tag och som inte är anonyma, alltså inte personliga sidor som finns upplagda på olika webbhotell)
  • Informationsmaterial som går att beställa

Sådana källor uppfyller kravet på verifierbarhet. För att också främja artikelns trovärdighet bör man satsa på den mest tillförlitliga källa man hittar. Trovärdigheten för en privat webbsida eller privat blogg är normalt ganska låg. Broschyrer och annat material som är avsett att ”sälja” sitt ämne bör användas särskilt försiktigt. Också dagspress kan publicera illa underbyggd information och använda överdrivna formuleringar. Som en allmän regel bör man vara källkritisk.

Exempel på källor som är tveksamma eller bör hanteras på särskilt sätt är:

Ett problem är rundgång. Också Wikipedia används ibland som källa, ofta utan att detta anges. Om uppgifter införs i Wikipedia utan källhänvisning och senare verifieras genom en källa som direkt eller indirekt använt Wikipedia, är denna källhänvisning värdelös. Problemet gäller i synnerhet när man använder material från andra språkversioner av Wikipedia och från dagspress.

Vem som helst kan lägga till fakta till en artikel och vem som helst kan plocka bort påståenden som verkar vara felaktiga eller som inte passar i artikeln. Det finns ingen regel som säger att obestyrkta fakta ska ligga kvar i artikeln under tiden diskussionen om dem pågår, snarare är det så att det är skribentens sak att styrka sina fakta. När konflikter uppstår om artiklars innehåll har den som inte styrker sina fakta svårt att få gehör.

En ensam källa räcker inte alltid för att en uppgift ska anses verifierad. På områden som är kontroversiella eller där det finns omfattande forskning går det i regel att hitta minst en källa till stöd för varje tänkbart påstående. I sådana fall är metastudier eller sammanställningar av forskningsläget att föredra.

Andra Språk
Bahasa Indonesia: Wikipedia:Pemastian
Bahasa Melayu: Wikipedia:Pengesahan
Simple English: Wikipedia:Verifiability