Surveyundersökning

Surveyundersökningar syftar till att genom datainsamling få en representativ kartläggning av människors sysslor, åsikter, inställningar och kunskaper. Det används som vetenskaplig metod för att ta fram empiriska resultat. Surveyundersökningar används till exempel i socialvetenskapliga ämnen, psykologi, språkvetenskap och ekonomisk forskning. Surveyundersökningar genomförs oftast rent kvantitativt genom standardiserade frågor som ställs till ett urval personer från ett statistiskt stickprov. Det finns också surveyundersökningar med kvalitativa inslag, som t.ex. när inga statistiska principer för urvalsdragningen används, eller när öppna frågor ställs.Opinionsundersökningar och marknadsundersökningar bygger på samma metoder som surveyundersökningar, skiljer sig dock ibland genom sitt syfte, eftersom de inte uteslutande används för att samla in fakta.
Tidigare har analysarbetet av det insamlade materialet mestadels gjorts manuellt. Den snabba ökningen av datortillgång, och datorkraft, har öppnat för att mer och mer av analyserna sker med hjälp av datorer och kraftfulla kvalitativa analysprogram (CAQDAS; Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software) som NVivo, Qualrus, MAXqda, med flera[1].

Andra Språk