Гравитациона аномалија

Гравитациона аномалија је разлика мерене и рачунате вредности гравитационог убрзања у некој тачки на Земљи. Рачуната вредност гравитационог убрзања је она вредност која би на тој тачки била измерена да је Земља хомогена.

Вредности гравитационог убрзања увек се рачунају за ниво референтног елипсоида или за ниво геоида и, као такве, функција су само географске ширине тачке за коју се рачунање врши. Међутим, како се гравиметријска мерења никада не врше на површи елипсоида или геоида, већ на топографској површи Земље, ове две вредности гравитационог убрзања (рачуната и мерена) не могу се директно поредити, због тога што се не односе на исту површ. Због тога се, у вези са различитим потребама истраживања, врши редукција или рачунате вредности на топографску површ, или мерене вредности на површ елипсоида.

У принципу је свеједно да ли се редукује мерена или рачуната вредност. Међутим, за потребе геолошких истраживања врши се редукција рачунате вредности са површи елипсоида на топографску површ. Разлог за ово је очигледан - предмет изучавања геологије је геолошка грађа Земљине литосфере, која утиче на мерену вредност гравитационог убрзања, на основу чега се може одредити геолошки модел потповршине. За потребе геодетских истраживања се врши редукција мерене вредности са топографске површи на површ елипсоида, јер се гравиметријска мерења у овом случају и врше због тачног дефинисања геоида (због чега геолошка грађа терена није од посебне важности).