Demografia e San Marinos

Demografia e San Marinos përfshin dendësinë e popullsisë, përkatësinë etnike, nivelin e arsimit, shëndetin e popullsisë, statusin ekonomik, përkatësinë fetare dhe aspekte të tjera të popullsisë.

Popullsia e San Marinos përbëhet nga banorë vendas Sanmarinese dhe italiane. Kultivimi i drithrave, bujqësia e deleve dhe puna e gurit nga guroret formuan shtyllën e hershme të ekonomisë së San Marinos. Nuk ka burime minerale, dhe sot shumica e tokës kultivohet ose mbulohet me pyje.