Premo enakomerno gibanje

Prémo enakomérno gíbanje je poseben primer premega gibanja, pri katerem se telo giblje po premici, hitrost telesa pa se s časom ne spreminja. Poseben primer premo enakomernega gibanja je mirovanje. Premo enakomerno gibanje je nepospešeno gibanje, saj je pospešek pri takem gibanju enak nič. Pot je linearna funkcija časa.

  • matematični opis premega enakomernega gibanja
  • glej tudi

Matematični opis premega enakomernega gibanja

Pot s pri premem enakomernem gibanju:

Pri tem je v je hitrost, t je čas, s0 pa je začetna lega telesa (pot v času t = 0).

Hitrost je pri premem enakomernem gibanju konstantna:

Hitrost lahko izračunamo kot razliko poti, opravljene v času t, deljeno s časom t:

Pospešek je pri premem enakomernem gibanju enak nič:

Skladno s prvim Newtonovim zakonom mora biti zato nič tudi rezultanta sil, ki delujejo na telo.