Wireless Markup Language

Wireless Markup Language, skrátene WML, je hypertextový značkovací jazyk využívaný technológiou WAP. WML je založený na technológii XML a na prvý pohľad je veľmi podobný jazyku HTML . Využíva rovnaký systém ukazovania na zdroje (URL), obsahuje značky pre vytváranie odkazov a navyše umožňuje pracovať s premennými.

Oproti značkovaciemu jazyku HTML je WML zložitejší v tom, že musíte vždy dbať na to, aby boli párové značky a nepárové značky vždy ukončené a nepremiešané.

Príklad:

Správne:<p><b></b><br/></p>
 Nesprávne:<p><b><br/></p></b>

V inom prípade sa stránka jednoducho na mobilnom telefóne nezobrazí. Názvy všetkých elementov by mali byť napísané malými písmenami.

Ukážka WML dokumentu
<?xml version="1.0"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN""http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml"><wml><card id="uvod" title="Prvá stránka"><p>WAP stránka<a href="#odkaz">Vstúpte</a></p></card></wml>
Iné jazyky