Wikipédia:Overiteľnosť

Crystal discussion philosophy 3.pngToto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Crystal discussion philosophy 3.pngPublikujte len overiteľné informácie!
Články Wikipédie by mali byť založené na spoľahlivých publikovaných zdrojoch. Táto stránka je súhrnom kritérií, ako zabezpečiť overiteľnosť citovaných zdrojov. Je založená na zásade publikujte len overiteľné informácie a súvisí s pravidlami Wikipédia:Spoľahlivé zdroje a Wikipédia:Žiadny vlastný výskum.

Pravidlo

  1. Články by mali obsahovať iba informácie, ktoré boli zverejnené v spoľahlivých zdrojoch.
  2. Redaktori by mali pri každej novej informácii citovať spoľahlivé zdroje. Nepodložené informácie môže ktokoľvek spochybniť a odstrániť z článku.
  3. Povinnosť citovať spoľahlivé zdroje má redaktor, ktorý informáciu pridal, nie redaktor, ktorý sa ju rozhodol spochybniť alebo odstrániť.


Základným kritériom na uvedenie ľubovoľného faktu vo Wikipédii je overiteľnosť, nie pravdivosť. Overiteľnosť v tomto kontexte znamená, že každý čitateľ musí mať možnosť skontrolovať, či bol materiál pridaný do Wikipédie už uverejnený v spoľahlivom zdroji. Redaktori by mali poskytnúť spoľahlivý zdroj k materiálu, ktorý niekto spochybní, alebo by mohol spochybniť, inak je možné materiál odstrániť.

Overiteľnosť je jedna z troch kľúčových zásad, ktoré sa týkajú obsahu. Ďalšími dvomi sú nestrannosť a zákaz publikovať vlastný výskum. Tieto tri zásady spoločne určujú typ a kvalitu materiálu, ktorý je prijateľný ako obsah wikipedického článku. Nemali by sa interpretovať nezávisle od seba a redaktori by sa mali oboznámiť so všetkými tromi zásadami.


Informácie vo Wikipédii by mali byť dôveryhodné. Nedokázané fakty, názory, teórie a argumenty môžu byť uvedené v článku iba vtedy, ak už boli publikované dôveryhodným a rešpektovaným alebo inak vo vzťahu k téme spoločensky významným zdrojom. V článku by mal byť tento zdroj vždy uvedený. Akákoľvek informácia, ktorá nie je overiteľná, a ktorá nemá uvedený zdroj, môže byť vymazaná.

To znamená, že vo Wikipédii publikujeme iba také informácie, ktoré sú priamo overiteľné. Neuvádzajú sa teda priamo spochybniteľné fakty, teórie alebo názory ako fakt, ale nepochybné informácie o tom, kto a kedy také spochybniteľné alebo pochybné fakty, teórie alebo názory významným spôsobom uverejnil, a pokiaľ je to možné, aj námietky alebo opačné názory. V takom prípade má byť uvedený aj odkaz na dôveryhodný zdroj. Za spochybniteľné je možné považovať aj tvrdenia, ktoré sú väčšinovo alebo všeobecne prijímané, ako aj tvrdenia, ktoré sú považované za menšinové alebo neobvyklé.

Uvedené tri základné pravidlá sú nedotknuteľné a nie je možné ich nahradiť alebo zmeniť pomocou iných doplňujúcich pravidiel alebo vzájomnou dohodou.

Iné jazyky
Bahasa Indonesia: Wikipedia:Pemastian
Bahasa Melayu: Wikipedia:Pengesahan
Simple English: Wikipedia:Verifiability