Wikipédia:GNU Free Documentation License

Na tejto stránke je zverejnený plný text licencie úradného prekladu do slovenčiny na stránke Slovenského národného korpusu. Ďalšie informácie o autorskom práve textov na Wikipédii nájdete na stránke Wikipédia:Autorské práva.


GNU licencia na slobodné šírenie dokumentácieVerzia 1.2, november 2002Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc, 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USAVytváranie a šírenie doslovných kópií tohto licenčného dokumentu jepovolené, nie je povolená zmena znenia tohto dokumentu.0. PreambulaCieľom tejto licencie je zaistiť, aby bol návod na použitie, učebnicaalebo iný funkčný a užitočný dokument "slobodný". Slobodný v tom zmysle,aby ktokoľvek mohol kopírovať a ďalej šíriť daný dokument v neupravenomalebo upravenom znení, nekomerčným alebo komerčným spôsobom. Tátolicencia zároveň umožňuje autorom a vydavateľom získať na neobmedzenúdobu uznanie za svoju prácu, pričom ich zbavuje zodpovednosti zamodifikácie textu vykonané inými osobami. Táto licencia je typ tzv. "copyleft", čo znamená, že dielo odvodené odpôvodného dokumentu sa stáva slobodným v rovnakom duchu. Táto licenciadopĺňa Všeobecnú verejnú licenciu GNU (GNU General Public License),ktorá je licenciou typu copyleft a je vypracovaná pre slobodne šíriteľnýsoftvér.Táto licencia bola vytvorená pre návody na používanie slobodnešíriteľného softvéru, pretože slobodne šíriteľný softvér si vyžadujeslobodne šíriteľnú dokumentáciu, t. j. slobodne šíriteľný program musímať také návody na použitie, ktoré by poskytovali rovnakú slobodu akodaný softvér. Táto licencia nie je platná len pre softvérové manuály.Možno ju použiť pre akýkoľvek text bez ohľadu na obsah alebo formuzverejnenia. Odporúčame túto licenciu najmä pre tie diela, ktoré slúžiana vzdelávacie alebo referenčné účely. 1. Využitie a definícieTúto licenciu je možné uplatniť v prípade akéhokoľvek návodu na použitiealebo iného diela na akomkoľvek médiu, ak bude obsahovať oznam, ktorýdoň vložil držiteľ autorských práv, o tom, že daný dokument môže byťšírený v súlade s ustanoveniami tejto licencie. Takýto oznam dávabezodplatné a časovo neobmedzené povolenie platné na celom svetepoužívať takéto dielo, ak budú dodržané podmienky stanovené v tejtolicencii. Doluuvedené slovo "dokument" sa vzťahuje na každý takýto návodna použitie alebo dielo. Nadobúdateľom licencie môže byť ktokoľvek zverejnosti (ďalej len "vy"). Podmienky licencie prijímate, akkopírujete, upravujete alebo rozširujete dielo spôsobom, ktorý podľaautorského zákona vyžaduje povolenie. "Modifikovaná verzia" dokumentu je každé dielo, ktoré obsahuje danýdokument alebo jeho časť v doslovnom alebo upravenom znení a/alebo jehopreklad do iného jazyka. "Sekundárna časť" dokumentu je dodatok k dokumentu alebo úvodná časťdokumentu s vlastným názvom, ktorá sa pojednáva výhradne o vzťahuvydavateľov alebo autorov dokumentu k jeho nosnej téme (prípadne ksúvisiacim témam) a neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by sa priamotýkala danej témy. (Napríklad, ak je dokument čiastočne učebnicamatematiky, za sekundárnu možno považovať takú časť, ktorá nevysvetľujenič z matematiky). Vzťah vydavateľov a autorov by mohol pojednávať o ichhistorickom prepojení s témou alebo príbuznými témami, prípadne o ich vprávnom, obchodnom, filozofickom, etickom alebo politickom postoji knim."Invariantné časti" sú niektoré sekundárne časti dokumentu, ktorýchnázvy, pretože označujú invariantné časti, sú uvedené v ozname ozverejnení dokumentu podľa tejto licencie. Ak niektorá časť nevyhovujestanovenej definícii sekundárnej časti, nemôže byť uvedená akoinvariantná. Dokument môže obsahovať nulový počet invariantných častí.Ak dokument neoznačuje žiadne časti ako invariantné, to znamená, že vňom žiadne nie sú."Texty na obale" sú krátke texty, ktoré sú uvedené pod názvom "Text naprednej strane obalu" a "Text na zadnej strane obalu", a sú súčasťouoznamu o šírení dokumentu podľa tejto licencie. Text na prednej straneobalu môže mať najviac päť slov, text na zadnej strane obalu môže maťnajviac dvadsaťpäť slov. "Priezračná" kópia dokumentu je strojovo-čitateľná kópia, ktorá jeprezentovaná vo verejne dostupnom formáte vhodnom na jednoduchérevidovanie dokumentu pomocou všeobecných textových editorov alebo (priobrázkoch zložených z pixelov) pomocou všeobecných programov namaľovanie, alebo (pri kreslení) pomocou niektorého bežne dostupnéhokresliarskeho programu. Formát priezračnej kópie musí byť vhodný akovstup pre textové formátovacie programy alebo pre automatizovaný prekladdo rôznych formátov vhodných ako vstup pre textové formátovacieprogramy. Kópiu urobenú v inak priezračnom formáte, ktorý s prítomnýmialebo neprítomnými štruktúrnymi značkami (mark up) bráni následnejmodifikácii zo strany čitateľov, prípadne odrádza od modifikácie, nie jemožné považovať za priezračnú. Obrázkový formát nie je priezračný, ak jepoužitý na akékoľvek väčšie množstvo textu. Kópia dokumentu, ktorá nieje "priezračná", sa nazýva "nepriezračná".Príklady vhodných formátov priezračných kópií sú napríklad jednoduchýformát ASCII bez štruktúrnych značiek, vstupný formát pre Texinfo,vstupný formát pre LaTeX, SGML alebo XML s použitým verejne dostupnýmDTD a štandardom zodpovedajúci jednoduchý HTML formát, PostScript aleboPDF, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli modifikovateľné človekom. Príkladypriezračných obrázkových formátov sú PNG, XCF a JPG. Nepriezračnéformáty obsahujú proprietárne formáty, ktoré možno čítať a upravovať lenpomocou proprietárnych textových procesorov, SGML alebo XML, pre ktoréDTD, prípadne nástroje na spracovanie nie sú všeobecne dostupné, ako ajstrojovo generované HTML, PostScript alebo PDF, ktoré sú produktomniektorých textových procesorov len pre potreby výstupu."Titulná stránka" v prípade tlačenej knihy je reprezentovaná samotnoutitulnou stránkou a ďalšími stránkami potrebnými pre čitateľné uvedenietextu, ktorý sa musí, podľa tejto licencie, nachádzať na titulnejstránke. V prípade diela vo formátoch, ktoré nemajú žiadnu titulnústránku, pojem "titulná stránka" označuje text zverejnený v tesnejblízkosti najvýraznejšie uvedeného názvu diela pred začiatkom hlavnéhotextu diela.Časť "nazvaná XYZ" je pomenovanou jednotkou dokumentu, ktorej názov jebuď  presne XYZ alebo ktorej názov obsahuje XYZ v zátvorkách za textomv prípade prekladu XYZ do iného jazyka. XYZ tu reprezentuje názovniektorej časti uvedenej ďalej, ako napríklad "Poďakovanie","Venovanie", "Autorovo osvedčenie" alebo "História". "Zachovať názov"takejto časti v prípade modifikácie dokumentu znamená, že daná časť budemať naďalej "názov XYZ" v súlade s touto definíciou.Popri ozname o platnosti tejto licencie pre daný dokument môže dokumentobsahovať oznámenie o neposkytnutí záruky. Neposkytnutie záruky jesúčasťou odkazu na túto licenciu, avšak len špeciálne v tejtosúvislosti: akékoľvek iné dôsledky, ktoré by oznam o neposkytnutí zárukymohol navodzovať, sú neplatné  a nemajú vplyv na znenie a význam tejtolicencie. 2. Doslovné kopírovanieDokument je povolené kopírovať a rozširovať na akomkoľvek médiu, nakomerčné alebo nekomerčné účely, ak táto licencia, oznam o autorskompráve a oznam o platnosti tejto licencie pre daný dokument budú uvedenéna všetkých kópiách, a ak nebudú pridané žiadne iné podmienky kpodmienkam stanoveným v tejto licencii. Nie je povolené použiť technickéopatrenia zabraňujúce a kontrolujúce čítanie alebo kopírovanievytvorených alebo rozširovaných kópií. Za vytvorenie kópií je možnéprijať kompenzáciu. Ak bude rozširovaný dostatočne veľký počet kópií,musia byť dodržané podmienky podľa odseku 3.Kópie môžete požičať za rovnakých podmienok, ako je uvedené vyššie,a takisto ich verejne prezentovať.3. Výroba veľkého počtu kópiíAk kópie dokumentu vydávate v tlačenej forme (alebo vydávate kópie namédiách, ktoré tlačený obal zvyčajne majú ) a ich počet prevyšuje 100kópií a ak oznam o licencii pre daný dokument vyžaduje uverejnenietextov na obale, musíte kópie vložiť do obalu so zreteľným a čitateľnýmpríslušným textom, to znamená, že texty určené na prednú stranu obalubudú uvedené na jeho prednej strane a texty určené na zadnú stranu obalubudú uvedené na jeho zadnej strane. Každá strana obalu osobitne vástakisto musí zreteľne a čitateľne uvádzať ako vydavateľa kópií. Prednástrana obalu musí uvádzať úplný názov so všetkými slovami názvu rovnakovýraznými a viditeľnými. Na obal môžete pridať ďalší materiál. Ak sa vprípade kopírovania zmeny  týkajú len obalu, pričom názov dokumentuzostáva zachovaný, a ak sú splnené horeuvedené podmienky stanovené preobal, je možné považovať takéto kopírovanie v ostatných ohľadoch zadoslovné.Ak sú texty určené na uvedenie na ktorejkoľvek strane obalu prílišrozsiahle z hľadiska čitateľnosti, musíte prvú časť textov v poradíuviesť na nový obal (v primeranom rozsahu), a so zvyšnými časťami textovpokračovať na vedľajších stranách.V prípade, že vydávate alebo rozširujete nepriezračné kópie dokumentu vpočte vyššom než 100, musíte alebo pridať strojovo-čitateľnú priezračnúkópiu ku každej nepriezračnej kópii, alebo v každej nepriezračnej kópii,prípadne pri nej uviesť umiestnenie dokumentu v rámci počítačovej siete,ku ktorej má široká verejnosť prístup a možnosť stiahnuť si pomocoubežných verejne dostupných protokolov úplnú priezračnú kópiu dokumentu,bez pridaných materiálov. Pri druhom postupe musíte na začiatkurozširovania značného množstva nepriezračných kópií prezieravozabezpečiť, aby bola priezračná kópia dostupná na uvedenej adrese aspoňjeden rok od dátumu posledného rozširovania nepriezračnej kópie danéhovydania na verejnosti (priamo alebo prostredníctvom vašich zástupcovpredaja, prípadne maloobchodnej siete).Pred rozšírením akéhokoľvek veľkého množstva kópií sa odporúča, ale nieje to nevyhnutné, aby ste kontaktovali  autorov dokumentu, a to vdostatočnom predstihu, aby vám mohli poskytnúť najnovšiu verziudokumentu.4. ÚpravyModifikovanú verziu dokumentu môžete kopírovať a rozširovať v súlade shoreuvedenými podmienkami v častiach 2 a 3 za predpokladu, žemodifikovanú verziu zverejníte presne pod touto licenciou, pričommodifikovaná verzia bude plniť funkciu dokumentu, čím právo na šírenie aďalšiu úpravu modifikovanej verzie prechádza na každého, kto vlastní jejkópiu. Navyše ste povinný v modifikovanej verzii vykonať nasledujúceopatrenia:A. na titulnej strane (a na stranách obalu, ak je použitý) uviesťodlišný názov, než je názov pôvodného dokumentu, a iný, než názvypredchádzajúcich verzií (ktoré, ak existovali, musia byť uvedené v časti "História"). Názov zhodný s názvom predchádzajúcej verzie môžete použiťv prípade, že pôvodný vydavateľ danej verzie s tým súhlasí;B. na titulnej strane uviesť ako autorov jednu, prípadne viacerofyzických osôb alebo právnických osôb zodpovedných za autorstvo úpravdanej modifikovanej verzie spolu s aspoň piatimi hlavnými autormipôvodného dokumentu (všetkými autormi, ak ich je menej než päť), pokiaľvás od tejto povinnosti neoslobodia; C. na titulnej strane uviesť meno vydavateľa modifikovanej verzie, a tov informácii o vydavateľovi;D. uviesť v dokumente v nezmenenom znení všetky oznamy o autorských právach;E. pridať oznam o autorských právach vzťahujúcich sa na vašu modifikáciuk ostatným oznamom o autorských právach; F. hneď za oznamy o autorských právach uviesť oznam o licencii, ktorýumožňuje verejne používať modifikovanú verziu v súlade s podmienkamistanovenými v tejto licencii tak, ako sa uvádza nižšie v dodatku k tejtolicencii; G. v ozname o licencii zachovať nezmenené úplné znenie zoznamuinvariantných častí a textov určených na zverejnenie na obale uvedenýchv ozname o licencii pre daný dokument;H. pripojiť nezmenenú kópiu tejto licencie;I. uviesť v nezmenenom znení časť s názvom "História", uviesť jejnezmenený názov a pripojiť k nemu položku obsahujúcu minimálne názov,rok vydania, nových autorov a vydavateľa modifikovanej verzie v súlade stextom uvedeným na titulnej strane. Ak dokument nemá časť nazvanú"História", vytvoriť takúto časť a uviesť v nej názov, rok vydania,autorov a vydavateľa dokumentu v súlade s informáciou na titulnejstrane, pripojiť text s popisom modifikovanej verzie tak, ako jeustanovené v predchádzajúcej vete;J. zachovať v dokumente v nezmenenom znení sieťové umiestnenie, ak jeuvedené, umožňujúce verejný prístup k priezračnej kópii danéhodokumentu, ako aj adresy uvedené v dokumente umožňujúce prístup kpredchádzajúcim verziám, z ktorých sa čerpalo. Adresy môžu byť uvedené včasti "História". Nemusíte uviesť adresu diela, ktoré vyšlo štyri rokypred zverejnením daného dokumentu, alebo ak pôvodný vydavateľ verzie, naktorú dokument odkazuje, s tým súhlasí;K. zachovať názov každej časti "Poďakovanie" a časti "Venovanie"a takisto zmysel a tón jednotlivých v nej uvedených poďakovaní a/alebovenovaní prispievateľa;L. uviesť všetky invariantné časti dokumentu bez zmeny ich textu anázvu. Číslovanie časti alebo jeho ekvivalent sa nepovažuje za súčasťnázvu časti;M. odstrániť všetky časti označené názvom "Autorovo osvedčenie", ktorénesmú byť súčasťou modifikovanej verzie;N. neuviesť žiadnu časť dokumentu pod názvom "Autorovo osvedčenie",neuviesť žiadnu časť dokumentu pod rovnakým názvom, ktorý má ktorákoľvekinvariantná časť;O. uviesť v nezmenenom znení akýkoľvek oznam o neposkytnutí záruky.Ak modifikovaná verzia obsahuje nové úvodné časti alebo prílohy, ktorémôžu byť považované za sekundárne časti a ktoré neobsahujú materiálkopírovaný z dokumentu, môžete podľa vlastného uváženia označiť niektoréalebo všetky takéto časti za invariantné. V takom prípade pridajte ichnázvy do zoznamu invariantných častí v  ozname o licencii pre danúmodifikovanú verziu. Názvy nových častí musia byť odlišné od ostatnýchnázvov častí. Môžete pripojiť časť nazvanú "Autorovo osvedčenie", aktáto obsahuje výlučne osvedčenie pre danú modifikovanú verziu zo stranytretích strán, napríklad vyhlásenie o revízii alebo odporúčanie textuniektorej inštitúcie ako smerodajnej definície štandardu.K zoznamu existujúcich textov uvádzaných na obale modifikovanej verziemôžete priložiť pasáž v rozsahu najviac päť slov ako text prednej stranyobalu a  pasáž v rozsahu najviac dvadsaťpäť slov ako text zadnej stranyobalu. Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pridať (pridaniezabezpečiť) len jednu časť textu na prednú stranu obalu a len jednu časťtextu na zadnú stranu obalu. Ak ten istý obal dokumentu už obsahuje textobalu, ktorý ste predtým pridali vy alebo ako nejaký prostredník tejistej fyzickej alebo právnickej osoby, za ktorú vystupujete, nemôžetepridať ďalší text, avšak môžete nahradiť pôvodný text po výslovnomsúhlase predchádzajúceho vydavateľa, ktorý predchádzajúcu verziu textupridal. Autor(i) a vydavatel(ia) dokumentu nedávajú touto licencioupovolenie použiť ich mená na reklamné účely, v ktorých by sa tvrdilo činaznačovalo, že ktorákoľvek modifikovaná verzia dostala ich osvedčenie.5. Kombinovanie dokumentovDokument môžete kombinovať s inými dokumentmi zverejnenými pod toutolicenciou, ak budú dodržané podmienky z horeuvedenej časti 4 omodifikovaných verziách, a to za predpokladu, že zaradíte do kombinácievšetky invariantné časti všetkých pôvodných dokumentov, a tov nezmenenej podobe, že ich všetky uvediete ako invariantné časti vášhokombinovaného diela v ozname o licencii a že v kombinovanom dielezachováte v nezmenenom znení všetky oznamy o neposkytnutí záruky. Kombinované dielo musí obsahovať len jednu kópiu tejto licencie,viacnásobné zhodné invariantné časti môžu byť nahradené jednou kópiou.Ak sa vyskytnú viacnásobné invariantné časti s rovnakým názvom, alerôznym obsahom, vytvorte jedinečný názov pre každú takúto časť tak, žena jeho konci uvediete meno pôvodného autora alebo vydavateľa danejčasti v zátvorkách, ak je verejne známy, alebo tak, že pridáte jedinečnéčíslo. Urobte rovnakú úpravu názvu v zozname invariantných častí vozname o licencii v kombinovanom diele.V kombinovanom diele musíte všetky časti nazvané "História" zjednotlivých pôvodných dokumentov zlúčiť a vytvoriť jednu časť s názvom"História"; podobne musíte zlúčiť všetky časti s názvom "Poďakovanie" avšetky časti s názvom "Venovanie". Všetky časti s názvom "Autorovoosvedčenie" musíte vyradiť z kombinovaného dokumentu.6. Zborník dokumentovMôžete vytvoriť zborník pozostávajúci z pôvodného dokumentu a ďalšíchdokumentov, ktoré boli zverejnené podľa tejto licencie, a nahradiťindividuálne kópie tejto licencie v dokumentoch zborníka jednou kópioutejto licencie, ktorá bude súčasťou zborníka, ak budú dodržané všetkyostatné podmienky stanovené v tejto licencii pre doslovné kopírovaniejednotlivých dokumentov.Z takéhoto zborníka môžete vyňať jeden dokument a šíriť ho individuálnena základe tejto licencie, ak táto licencia bude jeho súčasťou a ak budúdodržané všetky ostatné podmienky stanovené v tejto licencii predoslovné kopírovanie.7. Zlúčenie s autonómnymi dielamiSpojením dokumentu alebo jeho derivátov s inými autonómnymi anezávislými dokumentmi alebo dielami do jednej alebo na jednu jednotkunosiča s cieľom uchovať ich alebo distribuovať vzniká "zlúčenýdokument", a to v prípade, ak sa autorské právo vyplývajúce zo zlúčenéhodokumentu nepoužije na obmedzovanie práv používateľov zlúčenéhodokumentu nad rámec stanovený jednotlivými zložkami zlúčeného dokumentu.Ak sa dokument stane súčasťou zlúčeného dokumentu, táto licencia neplatípre ostatné diela obsiahnuté v zlúčenom dokumente, ak tieto nie súdielami odvodenými z daného dokumentu. Ak sa požiadavka o zverejnení textov na obale, stanovená v časti 3 tejtolicencie, týka týchto kópií dokumentu v zlúčenom dokumente a ak dokumentpredstavuje menej než polovicu zlúčeného dokumentu, texty určené nazverejnenie na obale dokumentu môžu byť umiestnené na obal, ktorývymedzuje dokument v zlúčenom dokumente, prípadne na elektronickýekvivalent obalu, ak je dokument v elektronickej forme. V ostatnýchprípadoch musia byť texty uvedené na tlačenom obale, ktorý vymedzujecelý zlúčený dokument.8. PrekladPreklad sa považuje za druh modifikácie a z toho vyplýva, že môžeterozširovať preklady dokumentu v súlade s podmienkami uvedenými v časti4. Nahrádzanie invariantných častí prekladom si vyžaduje zvláštnepovolenie  držiteľa autorských práv, avšak môžete uviesť prekladniektorých, prípadne všetkých invariantných častí spolu s pôvodnýmiverziami daných invariantných častí. V dokumente môžete uviesť prekladtejto licencie, všetkých oznamov o licencii zahrnutých v dokumente avšetkých oznamov o neposkytnutí záruky, a to za predpokladu, že vdokumente uvediete aj pôvodný text licencie v anglickom jazyku, pôvodnéverzie oznamov o licencii a oznamov o neposkytnutí záruky. V prípaderozdielov vo význame medzi textom prekladu a textom pôvodnej verzielicencie, alebo oznamu o licencii, alebo oznamu o neposkytnutí záruky,je právne záväzným textom text pôvodnej verzie.Ak sa časť dokumentu nazýva "Poďakovanie", "Venovanie" alebo "História",podmienka (časť 4) o "zachovaní názvu" (časť 1) bude splnená zmenouaktuálneho názvu.9. Koniec platnosti licencieNie ste oprávnený kopírovať, upravovať, previesť užívateľské právo nainú osobu alebo rozširovať dokument inak ako v súlade s podmienkamiuvedenými v tejto licencii. Akákoľvek iná snaha kopírovať, upravovať,prevádzať užívateľské práva alebo rozširovať dokument je nezákonnáa automaticky vás zbaví práva udeleného touto licenciou. Práva tretíchstrán, ktoré získali kópie dokumentu alebo práva k dokumentu od vás nazáklade tejto licencie, zostávajú v platnosti, pokiaľ dodržiavajúpodmienky stanovené v tejto licencii.10. Budúce úpravy tejto licencieFree Software Foundation má právo vydávať nové a upravené verzie GNUlicencie na slobodné šírenie dokumentácie. Tieto nové revidované verziebudú mať podobný charakter ako súčasná verzia, avšak môžu sa odlišovať vdetailoch, aby novým spôsobom riešili nové problémy alebo záležitosti(pozri http://www.gnu.org/copyleft).Každá verzia licencie je označená vlastným číslom. Ak dokument uvádza,že podlieha niektorej konkrétnej verzii tejto licencie, prípadne"všetkým ďalším verziám", máte možnosť riadiť sa podmienkami alebouvedenej verzie, alebo ktorejkoľvek následnej verzie, ktorú zverejnila(nie však vo forme návrhu) nadácia Free Software Foundation. Ak dokumentčíslo verzie tejto licencie neobsahuje, môžete si vybrať akúkoľvekz verzií (nie však ako návrh) vydaných nadáciou Free SoftwareFoundation.Dodatok: Ako použiť licenciu pre dokumenty.Do vytvorených dokumentov, ktoré ste napísali, vložte kópiu tejtolicencie a uveďte v nich nasledujúci oznam o autorskom práve a oznam olicencii za titulným listom:Copyright (c) rok, vaše meno Kopírovanie, šírenie, prípadne modifikácia tohto dokumentu je povolené vsúlade s podmienkami GNU licencie na slobodné šírenie dokumentácie,verzia 1.2, alebo akoukoľvek neskoršou verziou zverejnenou nadáciou FreeSoftware Foundation s výnimkou invariantných častí a textov uvedených naprednom a zadnom obale. Kópia licencie je publikovaná v časti "GNUlicencia na slobodné šírenie dokumentácie".Ak dokument obsahuje invariantné časti a texty na prednej aj zadnejstrane obalu, nahraďte znenie "bez...textov" za "ZOZNAM názvovinvariantných častí, ZOZNAM textov uverejnených na prednom obale aZOZNAM textov uverejnených na zadnom obale".Ak má dokument len invariantné časti bez textov uverejnených na obale,prípadne nejakú inú kombináciu týchto troch možností, skombinujte ichtak, aby vyhovovali situácii.Ak váš dokument obsahuje významné ukážky programového kódu, odporúča sasúbežne s dokumentom povoliť aj využívanie týchto ukážok pre potrebyslobodne šíriteľného softvéru, a to podľa licencie pre slobodnešíriteľný softvér podľa vlastného výberu, napríklad podľa Všeobecnejverejnej licencie GNU.
Iné jazyky