Transkripčný faktor

Transkripčný faktor p53 v komplexe s DNA

Transkripčný faktor je termín pre akúkoľvek bielkovinu, ktorá má schopnosť spúšťať či inak regulovať transkripciu DNA.[1]. Zahŕňa špecializované proteíny spúšťajúce transkripciu u konkrétnych génov.

Známe eukaryotické transkripčné faktory

K bežným transkripčným faktorom pri transkripci pomocou RNA polymerázy II patria hlavne proteíny TFIIA, TFIIB, TFIIE, TFIIF a TFIIH. Tieto sa často zúčastňujú priamo na tvorbe transkripčného preiniciačného komplexu. Významným proteínom (ktorý je súčasťou jedného z týchto faktorov) je TBP, teda proteín viažuci sa na TATA box sekvenciu DNA, prítomnú na počiatku každého prepisovaného génu (v oblasti promótoru).

Iné jazyky