Mechanický pohyb

V demografii je mechanický pohyb jeden z druhov pohybu obyvateľstva, pozri mechanický pohyb obyvateľstva

Mechanický pohyb (iné názvy: pohyb, vo väčšine kontextov aj: pohyb telesa) je zmena miesta resp. polohy (v širšom zmysle aj zmena veľkosti a tvaru) telesa alebo (väčšej) časti telesa v priestore v priebehu času vzhľadom k nejakému inému, tzv. vzťažnému telesu; spomínané teleso resp. časť telesa môže byť aj len hmotný bod alebo sústava hmotných bodov. Inak povedané: mechanický pohyb je to, čo je hlavným predmetom skúmania odboru nazývaného mechanika (čiastočne okrem kvantovej mechaniky). Mechanický pohyb je najjednoduchšia a najmenej abstraktná forma pohybu. [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Niekedy je mechanický pohyb klasifikovaný ako jedna z foriem pohybu hmoty (popri fyzikálnom pohybe, chemickom pohybe atď.) [7]. Okrem toho sa ojedinele ako mechanický pohyb označuje akákoľvek zmena miesta, t.j. aj napr. zmena miesta molekuly [8].

Vzťažná sústava

Pohyb každého telesa vo fyzike vždy opisujeme vzhľadom na iné teleso, ktoré nazývame vzťažné teleso (referenčné teleso). Aby sa dal pohyb matematicky opísať, je nutné so vzťažným telesom spojiť aj sústavu súradníc a stanoviť spôsob merania času v tejto sústave. Výsledok tohto spojenia, teda vzťažné teleso spojené so sústavou súradníc a dohodnutým spôsobom merania času, nazývame vzťažná sústava (referenčná sústava). Keďže pohyb závisí od voľby vzťažného telesa, hovoríme, že pohyb je vždy relatívny. [2] [1]

Iné jazyky