Etnológia

Etnológia, etnografia a národopis (ďalšie ekvivalenty pozri nižšie) sú termíny (vedné odbory), ktoré sú v literatúre rozlične definované – niekedy ako synonymá, ale častejšie ako vzájomne sa rôznym spôsobom vylučujúce pojmy. Podrobnosti o definíciách sú uvedené nižšie v článku, stručne možno tieto definície zhrnúť ako nasledujúce možnosti:

 • a) všetky tri termíny (v súčasnosti konkrétne najčastejšie termín etnológia) znamenajú kultúrno-historickú vedu skúmajúcu kultúru etnických spoločenstiev, resp. ľudovú kultúru, alebo
 • b) etnografia (alebo zriedkavo národopis) znamená opisnú (empirickú) časť bodu a) alebo sociokultúrnej antropológie, kým etnológia znamená porovnávaciu (teoretickú) časť bodu a) alebo sociokultúrnej antropológie, alebo
 • c) etnografia znamená to, čo je uvedené v bode a), ale len pokiaľ je to robené profesionálne, kým národopis znamená podobnú činnosť robenú neprofesionálne, alebo
 • d) etnografia znamená časť bodu a) zameranú na historickú Európu, kým etnológia znamená časť bodu a) zameranú na mimoeurópske etnické spoločenstvá a na prehistorickú Európu, alebo
 • e) etnografia znamená výskum materiálnej ľudovej kultúry, kým etnológia výskum sociálnej ľudovej kultúry, alebo
 • f) (len v staršej literatúre:) etnografia znamená vedu o etnikách (najmä národoch) z hľadiska ich nehmotnej kultúry, kým etnológia je veda o fyzických rozdieloch ľudských skupín a o rasách, alebo
 • g) etnológia znamená synonymum pojmu sociálna antropológia, alebo
 • h) národopis je súhrnné označenie etnografie (definovanej v zmysle bodu a), ale bez folkloristiky) a folkloristiky, alebo
 • ch) (len v staršej literatúre:) národopis znamená vedu o (najmä v danej krajine vlastnom) národe.

Definície

Nasleduje súpis možných definícií jednotlivých troch termínov.

I) Etnografia

A) najmä v anglosaských krajinách (ale často aj mimo nich):

 • 1. opisná (empirická) časť sociokultúrnej antropológie alebo etnológie (t. j. časť spočívajúca v zbere, opise a klasifikácii dát počas terénneho výskumu)[1][2][3]
 • 2. v sociokultúrnej antropológii, ale aj archeológii, psychológii a pod.: samotný zber materiálu o spôsobe života a kultúre špecifických spoločenstiev/skupín a základné vyhodnotenie tohto materiálu ako súčasť širšieho bádateľského zámeru[4][5]
 • 3. písomný opis (článok, poznámky, monografia, website) uskutočneného sociokultúrneho či etnologického (terénneho) výskumu, najmä výskumu rôznych etnických spoločenstiev a ich zvykov, resp. metóda a proces tvorenia takéhoto opisu[6][2][4][7]

B) najmä v kontinentálnej Európe:

 • 1. (u nás najmä za socializmu podľa vzoru ZSSR, ale celosvetovo už aj dávnejšie) kultúrno-historická (tak opisná, ako aj porovnávacia) veda skúmajúca
  • kultúru (a spôsob života a vývoj) etnických spoločenstiev (etnických skupín, národností a národov),[8][1][9][10][11] resp. ľudovú – resp. lokálnu a regionálnu – kultúru (a spôsob života a etnický a národný vývoj ľudu)[12][13][14][15][16]
  • v užšom zmysle (takto napr. bežne na Slovensku za socializmu) okrem folklóru (t. j. slovensko-dramatického prejavu, ľudovej hudby a tanca), teda okrem folkloristiky[14][17][12][18][19][20] (Poznámka: Ako [hlavný] predmet etnografie v užšom zmysle, t. j. bez folkloristiky, sa u nás obyčajne uvádzala materiálna a duchovná/sociálna kultúra, pričom výraz duchovná kultúra sa tu chápal v užšom zmysle, t. j. bez folklóru,[21][22] hoci existuje aj širšie chápanie výrazu duchovná kultúra zahŕňajúce folklór[23][2])
 • 2. (dnes celosvetovo, za socializmu len v nesocialistických štátoch) len opisná (empirická) časť I-B-1[24][25] (v tomto zmysle sa chápe ako časť etnológie[24] alebo ako jej opak,[26][27][4][25][8][28] prípadne vrátane muzeológie súvisiacej s etnickými spoločenstvami[4]
 • 3. v Európe (najmä v dávnejšej minulosti, v ČSR zhruba ešte v prvej polovici 20. stor.) niekedy: len časť I-B-1 zaoberajúca sa súčasnou a historickou Európou (výskum zaoberajúci sa spoločenstvami mimo Európy alebo v predhistorickej Európe sa potom volá etnológia),[24][13] resp. tzv. Volkskunde (výskum ľudovej kultúry len vlastného etnika/ľudu, folkloristika v staršom ponínamí)[4][27][29][30]
 • 4. vo Švédsku: opak predchádzajúceho bodu (teda výskum zaoberajúci sa mimoeurópskymi alebo predhistorickými spoločenstvami)[24]
 • 5. (pôvodne v 18. stor.): (opisné, geografické a historické) štúdium mimoeurópskych národov[31]
 • 6. (do začiatku 20. stor. aj:) disciplína zaoberajúca sa rozdelením (najmä historickým vývojom rozdelenia) ľudí na spoločenstvá (národy) definované spoločným jazykom, náboženstvom a právom (opakom je etnológia ako disciplína sledujúca najmä fyzické a rasové rozdiely)[32][33]
 • 7. (do začiatku 20. stor. aj:) disciplína zaoberajúca sa štúdiom kultúrnej (a pod.) stránky (len na úrovni) národov (vrátane folkloristiky),[4][34][35] v širšom zmysle vrátane (ich) fyzickej a psychickej antropológie[36]
 • 8. v ZSSR (a čiastočne aj niektorých socialistických štátoch) neskôr: sociálna antropológia[17][37]
 • 9. (vo Francúzsku, Španielsku, Portugalsku a Škandinávii a pod. niekedy:) zberateľstvo, muzeológia, vytváranie kultúrneho dedičstva a pod., bez pejoratívneho zafarbenia (opak etnológie)
 • 10. (u nás za socializmu niekedy): I-B-1 ako profesionálny výskum (opakom je v tomto zmysle národopis ako poloprofesionálny alebo amatérsky výskum ľudovej kultúry)[2]
 • 11. zriedkavejšie: výskum len materiálnej kultúry ľudu (opakom je etnológia ako výskum sociálnej ľudovej kultúry)[29]
 • 12. podľa J. V. Bromleja (70. – 80. roky 20. stor.): veda o etnose, resp. etnikách (t. j. dôraz je na vedomí spolupatričnosti skupiny a naopak dôraz nie je na otázke etnografického špecifika najmä v oblasti materiálnej kultúry)[4]
 • 13. podľa Erixona (1944): opis jedného alebo viacerých etnosov v rovnakej dobe, podobnej geografickej oblasti a podobnej spoločenskej vrstve (opakom je etnológia)[29]

II) Etnológia

A) najmä v anglosaských krajinách (ale často aj mimo nich):

 • 1. všeobecná (porovnávacia, teoretická) časť sociokultúrnej antropológie[1][24][6][2]
 • 2. všeobecná stratégia štúdia kultúr uprednostňujúca zovšeobecňujúcu, porovnávaciu perspektívu[4][2]
 • 3. podľa A. R. Radcliffe-Browna: disciplína zaoberajúca sa rekonštrukciou dejín kultúry (ako opak sociálnej antropológie definovanej ako disciplína snažiaca sa postihnúť všeobecné zákonitosti, ktoré sú základom kultúrnych javov)[2][24]

B) najmä v kontinentálnej Európe:

 • 1. synonymum I-B-1 [24][13][14][9][8][38][3][39]
 • 2. (dnes celosvetovo, za socializmu len v nesocialistických štátoch) len všeobecná (porovnávacia, teoretická) časť I-B-1[24][4][25][40] (v tomto zmysle sa chápe ako nadradená disciplína etnografie[24][2] alebo ako jej opak[41][8][28]) alebo (v širšom zmysle) výskumu kultúry (t. j. sociokultúrnej antropológie)
 • 3. v Európe (najmä, ale nielen v dávnejšej minulosti) niekedy: len časť (najmä porovnávacej časti) I-B-1 zaoberajúca sa spoločenstvami mimo Európy alebo v predhistorickej Európe, t. j. preliterárnymi spoločenstvami (výskum zaoberajúci sa súčasnou a historickou Európu sa potom prípadne volá etnografia)[24][4][27][13][42][29]
 • 4. synonymum I-B-1, ale s dôrazom na štúdium predindustriálnych či preliterárnych spoločenstiev[38][27][43]
 • 5. vo Švédsku: opak predchádzajúceho bodu (teda výskum zaoberajúci sa európskymi spoločenstvami)[24]
 • 6. (do zač. 20. stor. aj:) disciplína zaoberajúca sa rasami, fyzickými rozdielmi etník/národov/kmeňov a ich stavom vyplývajúcim z ich prírodných daností (aj podnebia, stravy) či dopravných daností a pod. (opakom je etnografia, zaoberajúca sa národmi z jazykového, náboženského a právneho hľadiska);[32][33] podobná definícia (najmä v Británii do zač. 20. storočia): disciplína zaoberajúca sa rasami alebo rasami a kmeňmi (prípadne ako opak etnografie, ktorá sa potom zaoberá národmi)[44][2]
 • 7. (často napr. vo Francúzsku): celá sociokultúrna antropológia,[2][45][6][24][3][46][47] príp. s dôrazom na predliterárne a predhistorické spoločenstvá, pričom modernejším spoločenstvám sa venuje sociológia[46]
 • 8. zriedkavo: celá všeobecná antropológia[3][48]
 • 9. zriedkavejšie: výskum sociálnej (t. j. nemateriálnej) kultúry ľudu (opakom je etnografia ako výskum najmä materiálnej ľudovej kultúry)[29]

Poznámka: U nás bolo minimálne v 50. a 60. rokoch 20. stor. potrebné sa slovu etnológia vyhýbať, lebo bolo podľa vzoru Sovietskeho zväzu považované za „buržoázny“ prežitok. Príkladom chápania termínu v Sovietskom zväze je 2. vydanie Boľšej sovetskej enciklopedije (BSE), kde sa v hesle etnologija (podobne v hesle etnografija) v roku 1957 (zväzok 49) píše, že etnológia je a) synonymum etnografie používané najmä nemeckými etnografmi, a b) u niektorých „buržoáznych“ vedcov označuje teoretickú, vysvetľujúcu časť toho, čo BSE označuje ako etnografia (opisnú časť potom títo „buržoázni“ vedci označujú ako etnografia), pričom BSE dodáva, že takéto oddeľovanie opisnej časti a teoretickej časti je „metodicky nesprávne“ a v sovietskej vede sa výraz etnológia nepoužíva. Zhruba od začiatku 70. rokov sa však slovo etnológia stalo v západnej Európe vyslovene módnym výrazom namiesto rôznych alternatívnych označení. Aj u nás sa niekedy v tomto čase slovo začalo váhavo (znova) používať: V roku 1968 bol na Slovensku zriadený „Kabinet etnológie FF UK“ (hoci zostal až do začiatku 90. rokov jediným pracoviskom so slovom etnológia v názve v celom štáte) a napr. v roku 1973 je v encyklopédii Pyramída uvedené heslo „etnografia (etnológia)“, v ktorom sa výrazy opakovane používajú ako rovnocenné v celom texte (v Encyklopédii Slovenska z roku 1978 heslo etnológia síce neexistuje, ale slovo sa aspoň spomína [kvázi mimochodom] ako jedno z „medzinárodných označení“ pre národopis v hesle národopis). Po revolúcii sa výraz etnológia začal aj u nás bežne používať namiesto výrazov národopis alebo etnografia, napríklad už v prvej polovici 90.rokov ho prijali do svojich názvov ďalšie univerzitné pracoviská v Prahe, Brne a Bratislave.[49][50][13][51][52].

III) Národopis

 • A) synonymum etnografie, a to vo významoch:
  • 1. I-B-1 [53][15][54][55][56][57] či veda o národe [58], prípadne I-B-1 výslovne bez folkloristiky [17]
  • 2. opisná časť I-B-1 [25][27] či vedy o národe[34]
  • 3. tzv. Volkskunde (t.j. staršia, širšia forma folkloristiky - disciplína zaoberajúca sa etnologickým/etnografickým a folkloristickým výskumom vlastného národa) [59][60][36][25][4]
 • B) súhrnné označenie etnografie (definovanej ako opisná časť I-B-1/vedy o národe) a etnológie (definovanej ako porovnávacia časť I-B-1/vedy o národe) [61][29][8]
 • C) súhrnné označenie etnografie (definovanej ako I-B-1 nezahŕňajúce folkloristiku) a folkloristiky[51][14]
 • D) počas socializmu v Česko-Slovensku aj len: amatérske či poloprofesionálne zberateľstvo v oblasti ľudovej kultúry[2]
 • E) podľa P. Socháňa (1891): komplexná vlastivedná disciplína, do ktorej patrí miestopis, sociológia, dialektológia a pod.[12]
Iné jazyky
aragonés: Etnolochía
العربية: علم الأعراق
asturianu: Etnoloxía
azərbaycanca: Etnologiya
Boarisch: Ethnologie
žemaitėška: Etnoluogėjė
беларуская: Этналогія
беларуская (тарашкевіца)‎: Этналёгія
български: Етнология
bosanski: Etnologija
català: Etnologia
čeština: Etnologie
kaszëbsczi: Etnologiô
Cymraeg: Ethnoleg
dansk: Etnologi
Deutsch: Ethnologie
Zazaki: Etnolociye
Ελληνικά: Εθνολογία
English: Ethnology
Esperanto: Etnologio
español: Etnología
eesti: Etnoloogia
euskara: Etnologia
فارسی: نژادشناسی
suomi: Kansatiede
Võro: Etnoloogia
français: Ethnologie
galego: Etnoloxía
Avañe'ẽ: Tekochaukahakuaaty
עברית: אתנולוגיה
hrvatski: Etnologija
Kreyòl ayisyen: Etnoloji
Հայերեն: Էթնոլոգիա
Bahasa Indonesia: Etnologi
italiano: Etnologia
日本語: 民族学
Basa Jawa: Ètnologi
ქართული: ეთნოლოგია
қазақша: Этнология
한국어: 민족학
Latina: Ethnologia
Lëtzebuergesch: Ethnologie
lietuvių: Etnologija
latviešu: Etnoloģija
олык марий: Этнологий
македонски: Етнологија
Bahasa Melayu: Etnologi
Nederlands: Etnologie
norsk nynorsk: Etnologi
norsk: Etnologi
occitan: Etnologia
polski: Etnologia
português: Etnologia
română: Etnologie
русский: Этнология
русиньскый: Етнолоґія
Scots: Ethnology
srpskohrvatski / српскохрватски: Etnologija
Simple English: Ethnology
slovenščina: Etnologija
српски / srpski: Етнологија
svenska: Etnologi
Tagalog: Etnolohiya
Türkçe: Etnoloji
українська: Етнологія
oʻzbekcha/ўзбекча: Etnologiya
Tiếng Việt: Dân tộc học
Winaray: Etnolohiya
中文: 民族学
Bân-lâm-gú: Bîn-cho̍k-ha̍k
粵語: 民族學