Demografia Bieloruska

Počet obyvateľov Bieloruska podľa OSN (1960 až 2015).

Tento článok sa zaoberá demografiou Bieloruska.

K 1. aprílu 2016 žije v Bielorusku 9 498 700 obyvateľov.[1]

Demografické trendy

Počet obyvateľov Bieloruska sa značne znížil počas druhej svetovej vojny, keď klesol zo zhruba 9 miliónov v roku 1940 na 7,7 milióna v roku 1951. Bielorusko bolo Nemcami okupované tri roky a okrem vojenských obetí zaznamenala Bieloruská SSR ohromné civilné straty v dôsledku brutálnych protipovstaleckých opatrení.

Po druhej svetovej vojne pokračoval rast obyvateľstva, ktorý bol najmä v 50. a 60. rokoch brzdený emigráciou z Bieloruska do iných zväzových republík, v neskoršom období už migračné saldo nebolo také výrazné, v niektorých rokoch bolo dokonca kladné. Postupne dochádzalo k znižovaniu úhrnnej plodnosti (v dôsledku toho i miery pôrodnosti) na úroveň približne 2 detí na 1 ženu v závere 80. rokov (úroveň 2,1 býva považovaná za potrebnú na dosiahnutie jednoduchej reprodukcie obyvateľstva vo vyspelých krajinách). V Bieloruskej SSR dochádzalo aj k presunu obyvateľstva do miest, tento proces pokračuje až do súčasnosti, keď vidiek stráca v migrácii každoročne tisíce ľudí. Počet obyvateľov presiahol 10 miliónov v roku 1985. Toto obdobie bolo zároveň poznačené extrémne vysokými mierami potratovosti - počet potratov prevyšoval počet narodených až do roku 2003.

Prirodzený úbytok sa v Bielorusku vyskytuje od roku 1993, podobne ako v iných východoeurópskych krajinách je spôsobený ekonomickými a spoločenskými zmenami. V roku 1993 dosiahol aj počet obyvateľov Bieloruska svoj vrchol - 10 240 000. Odvtedy sa počet obyvateľov znižoval prirodzeným aj mechanickým spôsobom. Migračné saldo bolo v rokoch po získaní samostatnosti spôsobené najmä emigráciou Rusov do Ruska, Židov do Izraela a aj iných národov bývalého ZSSR do svojich domovských štátov.

Postupne sa migračné saldo dostalo do kladných čísel a v posledných rokoch dokonca kompenzuje prirodzený úbytok, ktorý sa značne znížil (v roku 2015 dosiahol len 621 ľudí - teda asi 0,06 promile) a počet obyvateľov Bieloruska tak pomaly rastie.[1] Migračný prírastok bol v roku 2015 vyše 18-tisíc ľudí, v roku 2014 15 700 ľudí a v roku 2013 asi 11 600 ľudí.

Zmena počtu obyvateľov v Bielorusku, 1970 - 2010[2]
BelarusPopChange1970-1989.PNG
BelarusPopulationChange1970-2009.PNG
BelarusPopulationChange1999-2009.png
1970–1989 1970–2010 1999–2010
Iné jazyky