සාපේක්‍ෂ පැති

මිනිසා හෝ වෙනත් සත්ත්වයෙකුට සාපේක්‍ෂව අවකාශයේ පැති සාපේක්‍ෂ පැති නම් වේ.

  • ප්‍රධාන පැති

ප්‍රධාන පැති

  • වම
  • දකුණ
  • ඉස්සරහ
  • පිටිපස්ස
  • උඩ
  • යට
Other Languages