ලෝක ආහාර දිනය

ලෝක ආහාර දිනය
Worldfoodday2009logo.gif
ලෝක ආහාර දිනය 2009
Observed byසමස්ත එජා සාමාජික රාජ්‍යයන්
Date16 ඔක්තොම්බර්
Frequencyවාර්ෂික

2013 වසර සඳහා ලෝක ආහාර දිනය තේමාව වන්නේ "ආහාර සුරක්ෂිතභාවය සහ පෝෂණය සඳහා තිරසාර ආහාර ක්‍රමවිධිය" යන්නයි.

Other Languages