ද ගූලාග් ආකිපෙලගෝ

ද ගූලාග් ආකිපෙලගෝ
Gulag Archipelago.jpg
කර්තෘඇලෙක්සාන්ඩ්‍ර ෂොල්සෙනිට්සන්
මුල් මාතෘකාවАрхипелаг ГУЛАГ
පරිවර්තකජෙනිවිය ජොහනේ, ජෝසේ ජොහනේ, නිකිතා ස්ට්‍රෑෆ් (ප්‍රංශ)
තෝමස් පී. විට්නි (ඉංග්‍රීසි)
රටප්‍රංශය
භාෂාවරුසියානු
ප්‍රකාශකයාඑඩිෂියුන් ඩු සයිඉල්
ප්‍රකාශිත දිනය
1973
ඉංග්‍රීසියෙන් in ප්‍රකාශිත
1974
මාධ්‍ය වර්ගයමුද්‍රිත (දැඩි බැම්ම හා කඩදාසි බැම්ම)
අයිඑස්බීඑන්0-06-013914-5
802879
ඩුවි ඩෙසිමල්
365/.45/0947
HV9713 .S6413 1974


ද ගූලාග් ආකිපෙලගෝ (රුසියානු: Архипелаг ГУЛАГ, අර්ෂිපිලග් ගූලග් ) යනු, සෝවියට් බලහත්කාර ශ්‍රම කඳවුරු පද්ධතිය පිළිබඳව ඇලෙක්සාන්ඩ්‍ර ෂොල්සෙනිට්සන් විසින් ලියැවුණු පොතකි.

Other Languages