දශක ලැයිස්තුව

මෙයද බලන්න: වසර ලැයිස්තුව , සියවස් ලැයිස්තුව , සහශ්‍රවර්ෂ ලැයිස්තුව , සහ ඉතිහාසය

මෙය, ක්‍රිපූ 18 වන සියවසෙහි සිට ක්‍රිව 22 වන සියවස දක්වා දශක ලැයිස්තුවක් වන අතර, වැඩි විස්තර සහිත ඒවා පිළිබඳ ලිපි වලට බැඳියන්ද අඩංගු වෙයි.

20 වන සියවසෙහිදී, ඓතිහාසික ස්ථිතීන් ලෙසින් එක් එක් දශක සැලකීම සාමාන්‍ය කරුණක් විය . කිසියම් නැඹුරුතාවයන්, ශෛලීන් සහ ආකල්පයන් මෙම දශකයන් හා ආශ්‍ර වුනු අතර මෙම දශක හැඳින්වීමට ඉවහල් විය ("විසි වන ගණන්", "තිස් වන ගණන්" ආදි වශයෙන් හැඳින්විනි).

සියවසදශක
ක්‍රිපූ 18 වන සියවසක්‍රිපූ 1790ගණන්ක්‍රිපූ 1780ගණන්ක්‍රිපූ 1770ගණන්ක්‍රිපූ 1760ගණන්ක්‍රිපූ 1750ගණන්ක්‍රිපූ 1740ගණන්ක්‍රිපූ 1730ගණන්ක්‍රිපූ 1720ගණන්ක්‍රිපූ 1710ගණන්ක්‍රිපූ 1700ගණන්
ක්‍රිපූ 17 වන සියවසක්‍රිපූ 1690ගණන්ක්‍රිපූ 1680ගණන්ක්‍රිපූ 1670ගණන්ක්‍රිපූ 1660ගණන්ක්‍රිපූ 1650ගණන්ක්‍රිපූ 1640ගණන්ක්‍රිපූ 1630ගණන්ක්‍රිපූ 1620ගණන්ක්‍රිපූ 1610ගණන්ක්‍රිපූ 1600ගණන්
ක්‍රිපූ 16 වන සියවසක්‍රිපූ 1590ගණන්ක්‍රිපූ 1580ගණන්ක්‍රිපූ 1570ගණන්ක්‍රිපූ 1560ගණන්ක්‍රිපූ 1550ගණන්ක්‍රිපූ 1540ගණන්ක්‍රිපූ 1530ගණන්ක්‍රිපූ 1520ගණන්ක්‍රිපූ 1510ගණන්ක්‍රිපූ 1500ගණන්
ක්‍රිපූ 15 වන සියවසක්‍රිපූ 1490ගණන්ක්‍රිපූ 1480ගණන්ක්‍රිපූ 1470ගණන්ක්‍රිපූ 1460ගණන්ක්‍රිපූ 1450ගණන්ක්‍රිපූ 1440ගණන්ක්‍රිපූ 1430ගණන්ක්‍රිපූ 1420ගණන්ක්‍රිපූ 1410ගණන් ක්‍රිපූ 1400ගණන්
ක්‍රිපූ 14 වන සියවසක්‍රිපූ 1390ගණන්ක්‍රිපූ 1380ගණන්ක්‍රිපූ 1370ගණන්ක්‍රිපූ 1360ගණන්ක්‍රිපූ 1350ගණන්ක්‍රිපූ 1340ගණන්ක්‍රිපූ 1330ගණන්ක්‍රිපූ 1320ගණන්ක්‍රිපූ 1310ගණන් ක්‍රිපූ 1300ගණන්
ක්‍රිපූ 13 වන සියවසක්‍රිපූ 1290ගණන්ක්‍රිපූ 1280ගණන්ක්‍රිපූ 1270ගණන්ක්‍රිපූ 1260ගණන්ක්‍රිපූ 1250ගණන්ක්‍රිපූ 1240ගණන්ක්‍රිපූ 1230ගණන්ක්‍රිපූ 1220ගණන්ක්‍රිපූ 1210ගණන් ක්‍රිපූ 1200ගණන්
ක්‍රිපූ 12 වන සියවසක්‍රිපූ 1190ගණන්ක්‍රිපූ 1180ගණන්ක්‍රිපූ 1170ගණන්ක්‍රිපූ 1160ගණන්ක්‍රිපූ 1150ගණන්ක්‍රිපූ 1140ගණන්ක්‍රිපූ 1130ගණන්ක්‍රිපූ 1120ගණන්ක්‍රිපූ 1110ගණන් ක්‍රිපූ 1100ගණන්
ක්‍රිපූ 11 වන සියවසක්‍රිපූ 1090ගණන්ක්‍රිපූ 1080ගණන්ක්‍රිපූ 1070ගණන්ක්‍රිපූ 1060ගණන්ක්‍රිපූ 1050ගණන්ක්‍රිපූ 1040ගණන්ක්‍රිපූ 1030ගණන්ක්‍රිපූ 1020ගණන්ක්‍රිපූ 1010ගණන් ක්‍රිපූ 1000ගණන්
ක්‍රිපූ 10 වන සියවසක්‍රිපූ 990ගණන්ක්‍රිපූ 980ගණන්ක්‍රිපූ 970ගණන්ක්‍රිපූ 960ගණන්ක්‍රිපූ 950ගණන්ක්‍රිපූ 940ගණන්ක්‍රිපූ 930ගණන්ක්‍රිපූ 920ගණන්ක්‍රිපූ 910ගණන් ක්‍රිපූ 900ගණන්
ක්‍රිපූ 9 වන සියවසක්‍රිපූ 890ගණන්ක්‍රිපූ 880ගණන්ක්‍රිපූ 870ගණන්ක්‍රිපූ 860ගණන්ක්‍රිපූ 850ගණන්ක්‍රිපූ 840ගණන්ක්‍රිපූ 830ගණන්ක්‍රිපූ 820ගණන්ක්‍රිපූ 810ගණන් ක්‍රිපූ 800ගණන්
ක්‍රිපූ 8 වන සියවසක්‍රිපූ 790ගණන්ක්‍රිපූ 780ගණන්ක්‍රිපූ 770ගණන්ක්‍රිපූ 760ගණන්ක්‍රිපූ 750ගණන්ක්‍රිපූ 740ගණන්ක්‍රිපූ 730ගණන්ක්‍රිපූ 720ගණන්ක්‍රිපූ 710ගණන් ක්‍රිපූ 700ගණන්
ක්‍රිපූ 7 වන සියවසක්‍රිපූ 690ගණන්ක්‍රිපූ 680ගණන්ක්‍රිපූ 670ගණන්ක්‍රිපූ 660ගණන්ක්‍රිපූ 650ගණන්ක්‍රිපූ 640ගණන්ක්‍රිපූ 630ගණන්ක්‍රිපූ 620ගණන්ක්‍රිපූ 610ගණන් ක්‍රිපූ 600ගණන්
ක්‍රිපූ 6 වන සියවසක්‍රිපූ 590ගණන්ක්‍රිපූ 580ගණන්ක්‍රිපූ 570ගණන්ක්‍රිපූ 560ගණන්ක්‍රිපූ 550ගණන්ක්‍රිපූ 540ගණන්ක්‍රිපූ 530ගණන්ක්‍රිපූ 520ගණන්ක්‍රිපූ 510ගණන් ක්‍රිපූ 500ගණන්
ක්‍රිපූ 5 වන සියවසක්‍රිපූ 490ගණන්ක්‍රිපූ 480ගණන්ක්‍රිපූ 470ගණන්ක්‍රිපූ 460ගණන්ක්‍රිපූ 450ගණන්ක්‍රිපූ 440ගණන්ක්‍රිපූ 430ගණන්ක්‍රිපූ 420ගණන්ක්‍රිපූ 410ගණන් ක්‍රිපූ 400ගණන්
ක්‍රිපූ 4 වන සියවසක්‍රිපූ 390ගණන්ක්‍රිපූ 380ගණන්ක්‍රිපූ 370ගණන්ක්‍රිපූ 360ගණන්ක්‍රිපූ 350ගණන්ක්‍රිපූ 340ගණන්ක්‍රිපූ 330ගණන්ක්‍රිපූ 320ගණන්ක්‍රිපූ 310ගණන් ක්‍රිපූ 300ගණන්
ක්‍රිපූ 3 වන සියවසක්‍රිපූ 290ගණන්ක්‍රිපූ 280ගණන්ක්‍රිපූ 270ගණන්ක්‍රිපූ 260ගණන්ක්‍රිපූ 250ගණන්ක්‍රිපූ 240ගණන්ක්‍රිපූ 230ගණන්ක්‍රිපූ 220ගණන්ක්‍රිපූ 210ගණන් ක්‍රිපූ 200ගණන්
ක්‍රිපූ 2 වන සියවසක්‍රිපූ 190ගණන්ක්‍රිපූ 180ගණන්ක්‍රිපූ 170ගණන්ක්‍රිපූ 160ගණන්ක්‍රිපූ 150ගණන්ක්‍රිපූ 140ගණන්ක්‍රිපූ 130ගණන්ක්‍රිපූ 120ගණන්ක්‍රිපූ 110ගණන් ක්‍රිපූ 100ගණන්
ක්‍රිපූ 1 වන සියවසක්‍රිපූ 90ගණන්ක්‍රිපූ 80ගණන්ක්‍රිපූ 70ගණන්ක්‍රිපූ 60ගණන්ක්‍රිපූ 50ගණන්ක්‍රිපූ 40ගණන්ක්‍රිපූ 30ගණන්ක්‍රිපූ 20ගණන්ක්‍රිපූ 10ගණන්ක්‍රිපූ 0ගණන් (වසර 9)
1 වන සියවස0ගණන් (වසර 9)10ගණන්20ගණන්30ගණන්40ගණන්50ගණන්60ගණන්70ගණන්80ගණන්90ගණන්
2 වන සියවස100ගණන්110ගණන්120ගණන්130ගණන්140ගණන්150ගණන්160ගණන්170ගණන්180ගණන්190ගණන්
3 වන සියවස200ගණන්210ගණන්220ගණන්230ගණන්240ගණන්250ගණන්260ගණන්270ගණන්280ගණන්290ගණන්
4 වන සියවස300ගණන්310ගණන්320ගණන්330ගණන්340ගණන්350ගණන්360ගණන්370ගණන්380ගණන්390ගණන්
5 වන සියවස400ගණන්410ගණන්420ගණන්430ගණන්440ගණන්450ගණන්460ගණන්470ගණන්480ගණන්490ගණන්
6 වන සියවස500ගණන්510ගණන්520ගණන්530ගණන්540ගණන්550ගණන්560ගණන්570ගණන්580ගණන්590ගණන්
7 වන සියවස600ගණන්610ගණන්620ගණන්630ගණන්640ගණන්650ගණන්660ගණන්670ගණන්680ගණන්690ගණන්
8 වන සියවස700ගණන්710ගණන්720ගණන්730ගණන්740ගණන්750ගණන්760ගණන්770ගණන්780ගණන්790ගණන්
9 වන සියවස800ගණන්810ගණන්820ගණන්830ගණන්840ගණන්850ගණන්860ගණන්870ගණන්880ගණන්890ගණන්
10 වන සියවස900ගණන්910ගණන්920ගණන්930ගණන්940ගණන්950ගණන්960ගණන්970ගණන්980ගණන්990ගණන්
11 වන සියවස1000ගණන්1010ගණන්1020ගණන්1030ගණන්1040ගණන්1050ගණන්1060ගණන්1070ගණන්1080ගණන්1090ගණන්
12 වන සියවස1100ගණන්1110ගණන්1120ගණන්1130ගණන්1140ගණන්1150ගණන්1160ගණන්1170ගණන්1180ගණන්1190ගණන්
13 වන සියවස1200ගණන්1210ගණන්1220ගණන්1230ගණන්1240ගණන්1250ගණන්1260ගණන්1270ගණන්1280ගණන්1290ගණන්
14 වන සියවස1300ගණන්1310ගණන්1320ගණන්1330ගණන්1340ගණන්1350ගණන්1360ගණන්1370ගණන්1380ගණන්1390ගණන්
15 වන සියවස1400ගණන්1410ගණන්1420ගණන්1430ගණන්1440ගණන්1450ගණන්1460ගණන්1470ගණන්1480ගණන්1490ගණන්
16 වන සියවස1500ගණන්1510ගණන්1520ගණන්1530ගණන්1540ගණන්1550ගණන්1560ගණන්1570ගණන්1580ගණන්1590ගණන්
17 වන සියවස1600ගණන්1610ගණන්1620ගණන්1630ගණන්1640ගණන්1650ගණන්1660ගණන්1670ගණන්1680ගණන්1690ගණන්
18 වන සියවස1700ගණන්1710ගණන්1720ගණන්1730ගණන්1740ගණන්1750ගණන්1760ගණන්1770ගණන්1780ගණන්1790ගණන්
19 වන සියවස1800ගණන්1810ගණන්1820ගණන්1830ගණන්1840ගණන්1850ගණන්1860ගණන්1870ගණන්1880ගණන්1890ගණන්
20 වන සියවස1900ගණන්1910ගණන්1920ගණන්1930ගණන්1940ගණන්1950ගණන්1960ගණන්1970ගණන්1980ගණන්1990ගණන්
21 වන සියවස2000ගණන්2010ගණන්2020ගණන්2030ගණන්2040ගණන්2050ගණන්2060ගණන්2070ගණන්2080ගණන්2090ගණන්
22 වන සියවස2100ගණන්2110ගණන්2120ගණන්2130ගණන්2140ගණන්2150ගණන්2160ගණන්2170ගණන්2180ගණන්2190ගණන්
Other Languages
العربية: قائمة العقود
беларуская (тарашкевіца)‎: Сьпіс дзесяцігодзьдзяў
Bahasa Indonesia: Daftar dasawarsa
Basa Banyumasan: Daftar dasawarsa
македонски: Список на децении
Bahasa Melayu: Senarai dekad
Nederlands: Lijst van decennia
português: Lista de décadas
srpskohrvatski / српскохрватски: Popis decenija
Simple English: List of decades
slovenčina: Zoznam desaťročí
slovenščina: Seznam desetletij
српски / srpski: Списак деценија
Basa Sunda: Dékade
українська: Список десятиліть
Tiếng Việt: Danh sách thập niên
中文: 年代列表