දශක ලැයිස්තුව

මෙයද බලන්න: වසර ලැයිස්තුව , සියවස් ලැයිස්තුව , සහශ්‍රවර්ෂ ලැයිස්තුව , සහ ඉතිහාසය

මෙය, ක්‍රිපූ 18 වන සියවසෙහි සිට ක්‍රිව 22 වන සියවස දක්වා දශක ලැයිස්තුවක් වන අතර, වැඩි විස්තර සහිත ඒවා පිළිබඳ ලිපි වලට බැඳියන්ද අඩංගු වෙයි.

20 වන සියවසෙහිදී, ඓතිහාසික ස්ථිතීන් ලෙසින් එක් එක් දශක සැලකීම සාමාන්‍ය කරුණක් විය . කිසියම් නැඹුරුතාවයන්, ශෛලීන් සහ ආකල්පයන් මෙම දශකයන් හා ආශ්‍ර වුනු අතර මෙම දශක හැඳින්වීමට ඉවහල් විය (" විසි වන ගණන්", " තිස් වන ගණන්" ආදි වශයෙන් හැඳින්විනි).

සියවස දශක
ක්‍රිපූ 18 වන සියවස ක්‍රිපූ 1790ගණන් ක්‍රිපූ 1780ගණන් ක්‍රිපූ 1770ගණන් ක්‍රිපූ 1760ගණන් ක්‍රිපූ 1750ගණන් ක්‍රිපූ 1740ගණන් ක්‍රිපූ 1730ගණන් ක්‍රිපූ 1720ගණන් ක්‍රිපූ 1710ගණන් ක්‍රිපූ 1700ගණන්
ක්‍රිපූ 17 වන සියවස ක්‍රිපූ 1690ගණන් ක්‍රිපූ 1680ගණන් ක්‍රිපූ 1670ගණන් ක්‍රිපූ 1660ගණන් ක්‍රිපූ 1650ගණන් ක්‍රිපූ 1640ගණන් ක්‍රිපූ 1630ගණන් ක්‍රිපූ 1620ගණන් ක්‍රිපූ 1610ගණන් ක්‍රිපූ 1600ගණන්
ක්‍රිපූ 16 වන සියවස ක්‍රිපූ 1590ගණන් ක්‍රිපූ 1580ගණන් ක්‍රිපූ 1570ගණන් ක්‍රිපූ 1560ගණන් ක්‍රිපූ 1550ගණන් ක්‍රිපූ 1540ගණන් ක්‍රිපූ 1530ගණන් ක්‍රිපූ 1520ගණන් ක්‍රිපූ 1510ගණන් ක්‍රිපූ 1500ගණන්
ක්‍රිපූ 15 වන සියවස ක්‍රිපූ 1490ගණන් ක්‍රිපූ 1480ගණන් ක්‍රිපූ 1470ගණන් ක්‍රිපූ 1460ගණන් ක්‍රිපූ 1450ගණන් ක්‍රිපූ 1440ගණන් ක්‍රිපූ 1430ගණන් ක්‍රිපූ 1420ගණන් ක්‍රිපූ 1410ගණන් ක්‍රිපූ 1400ගණන්
ක්‍රිපූ 14 වන සියවස ක්‍රිපූ 1390ගණන් ක්‍රිපූ 1380ගණන් ක්‍රිපූ 1370ගණන් ක්‍රිපූ 1360ගණන් ක්‍රිපූ 1350ගණන් ක්‍රිපූ 1340ගණන් ක්‍රිපූ 1330ගණන් ක්‍රිපූ 1320ගණන් ක්‍රිපූ 1310ගණන් ක්‍රිපූ 1300ගණන්
ක්‍රිපූ 13 වන සියවස ක්‍රිපූ 1290ගණන් ක්‍රිපූ 1280ගණන් ක්‍රිපූ 1270ගණන් ක්‍රිපූ 1260ගණන් ක්‍රිපූ 1250ගණන් ක්‍රිපූ 1240ගණන් ක්‍රිපූ 1230ගණන් ක්‍රිපූ 1220ගණන් ක්‍රිපූ 1210ගණන් ක්‍රිපූ 1200ගණන්
ක්‍රිපූ 12 වන සියවස ක්‍රිපූ 1190ගණන් ක්‍රිපූ 1180ගණන් ක්‍රිපූ 1170ගණන් ක්‍රිපූ 1160ගණන් ක්‍රිපූ 1150ගණන් ක්‍රිපූ 1140ගණන් ක්‍රිපූ 1130ගණන් ක්‍රිපූ 1120ගණන් ක්‍රිපූ 1110ගණන් ක්‍රිපූ 1100ගණන්
ක්‍රිපූ 11 වන සියවස ක්‍රිපූ 1090ගණන් ක්‍රිපූ 1080ගණන් ක්‍රිපූ 1070ගණන් ක්‍රිපූ 1060ගණන් ක්‍රිපූ 1050ගණන් ක්‍රිපූ 1040ගණන් ක්‍රිපූ 1030ගණන් ක්‍රිපූ 1020ගණන් ක්‍රිපූ 1010ගණන් ක්‍රිපූ 1000ගණන්
ක්‍රිපූ 10 වන සියවස ක්‍රිපූ 990ගණන් ක්‍රිපූ 980ගණන් ක්‍රිපූ 970ගණන් ක්‍රිපූ 960ගණන් ක්‍රිපූ 950ගණන් ක්‍රිපූ 940ගණන් ක්‍රිපූ 930ගණන් ක්‍රිපූ 920ගණන් ක්‍රිපූ 910ගණන් ක්‍රිපූ 900ගණන්
ක්‍රිපූ 9 වන සියවස ක්‍රිපූ 890ගණන් ක්‍රිපූ 880ගණන් ක්‍රිපූ 870ගණන් ක්‍රිපූ 860ගණන් ක්‍රිපූ 850ගණන් ක්‍රිපූ 840ගණන් ක්‍රිපූ 830ගණන් ක්‍රිපූ 820ගණන් ක්‍රිපූ 810ගණන් ක්‍රිපූ 800ගණන්
ක්‍රිපූ 8 වන සියවස ක්‍රිපූ 790ගණන් ක්‍රිපූ 780ගණන් ක්‍රිපූ 770ගණන් ක්‍රිපූ 760ගණන් ක්‍රිපූ 750ගණන් ක්‍රිපූ 740ගණන් ක්‍රිපූ 730ගණන් ක්‍රිපූ 720ගණන් ක්‍රිපූ 710ගණන් ක්‍රිපූ 700ගණන්
ක්‍රිපූ 7 වන සියවස ක්‍රිපූ 690ගණන් ක්‍රිපූ 680ගණන් ක්‍රිපූ 670ගණන් ක්‍රිපූ 660ගණන් ක්‍රිපූ 650ගණන් ක්‍රිපූ 640ගණන් ක්‍රිපූ 630ගණන් ක්‍රිපූ 620ගණන් ක්‍රිපූ 610ගණන් ක්‍රිපූ 600ගණන්
ක්‍රිපූ 6 වන සියවස ක්‍රිපූ 590ගණන් ක්‍රිපූ 580ගණන් ක්‍රිපූ 570ගණන් ක්‍රිපූ 560ගණන් ක්‍රිපූ 550ගණන් ක්‍රිපූ 540ගණන් ක්‍රිපූ 530ගණන් ක්‍රිපූ 520ගණන් ක්‍රිපූ 510ගණන් ක්‍රිපූ 500ගණන්
ක්‍රිපූ 5 වන සියවස ක්‍රිපූ 490ගණන් ක්‍රිපූ 480ගණන් ක්‍රිපූ 470ගණන් ක්‍රිපූ 460ගණන් ක්‍රිපූ 450ගණන් ක්‍රිපූ 440ගණන් ක්‍රිපූ 430ගණන් ක්‍රිපූ 420ගණන් ක්‍රිපූ 410ගණන් ක්‍රිපූ 400ගණන්
ක්‍රිපූ 4 වන සියවස ක්‍රිපූ 390ගණන් ක්‍රිපූ 380ගණන් ක්‍රිපූ 370ගණන් ක්‍රිපූ 360ගණන් ක්‍රිපූ 350ගණන් ක්‍රිපූ 340ගණන් ක්‍රිපූ 330ගණන් ක්‍රිපූ 320ගණන් ක්‍රිපූ 310ගණන් ක්‍රිපූ 300ගණන්
ක්‍රිපූ 3 වන සියවස ක්‍රිපූ 290ගණන් ක්‍රිපූ 280ගණන් ක්‍රිපූ 270ගණන් ක්‍රිපූ 260ගණන් ක්‍රිපූ 250ගණන් ක්‍රිපූ 240ගණන් ක්‍රිපූ 230ගණන් ක්‍රිපූ 220ගණන් ක්‍රිපූ 210ගණන් ක්‍රිපූ 200ගණන්
ක්‍රිපූ 2 වන සියවස ක්‍රිපූ 190ගණන් ක්‍රිපූ 180ගණන් ක්‍රිපූ 170ගණන් ක්‍රිපූ 160ගණන් ක්‍රිපූ 150ගණන් ක්‍රිපූ 140ගණන් ක්‍රිපූ 130ගණන් ක්‍රිපූ 120ගණන් ක්‍රිපූ 110ගණන් ක්‍රිපූ 100ගණන්
ක්‍රිපූ 1 වන සියවස ක්‍රිපූ 90ගණන් ක්‍රිපූ 80ගණන් ක්‍රිපූ 70ගණන් ක්‍රිපූ 60ගණන් ක්‍රිපූ 50ගණන් ක්‍රිපූ 40ගණන් ක්‍රිපූ 30ගණන් ක්‍රිපූ 20ගණන් ක්‍රිපූ 10ගණන් ක්‍රිපූ 0ගණන් (වසර 9)
1 වන සියවස 0ගණන් (වසර 9) 10ගණන් 20ගණන් 30ගණන් 40ගණන් 50ගණන් 60ගණන් 70ගණන් 80ගණන් 90ගණන්
2 වන සියවස 100ගණන් 110ගණන් 120ගණන් 130ගණන් 140ගණන් 150ගණන් 160ගණන් 170ගණන් 180ගණන් 190ගණන්
3 වන සියවස 200ගණන් 210ගණන් 220ගණන් 230ගණන් 240ගණන් 250ගණන් 260ගණන් 270ගණන් 280ගණන් 290ගණන්
4 වන සියවස 300ගණන් 310ගණන් 320ගණන් 330ගණන් 340ගණන් 350ගණන් 360ගණන් 370ගණන් 380ගණන් 390ගණන්
5 වන සියවස 400ගණන් 410ගණන් 420ගණන් 430ගණන් 440ගණන් 450ගණන් 460ගණන් 470ගණන් 480ගණන් 490ගණන්
6 වන සියවස 500ගණන් 510ගණන් 520ගණන් 530ගණන් 540ගණන් 550ගණන් 560ගණන් 570ගණන් 580ගණන් 590ගණන්
7 වන සියවස 600ගණන් 610ගණන් 620ගණන් 630ගණන් 640ගණන් 650ගණන් 660ගණන් 670ගණන් 680ගණන් 690ගණන්
8 වන සියවස 700ගණන් 710ගණන් 720ගණන් 730ගණන් 740ගණන් 750ගණන් 760ගණන් 770ගණන් 780ගණන් 790ගණන්
9 වන සියවස 800ගණන් 810ගණන් 820ගණන් 830ගණන් 840ගණන් 850ගණන් 860ගණන් 870ගණන් 880ගණන් 890ගණන්
10 වන සියවස 900ගණන් 910ගණන් 920ගණන් 930ගණන් 940ගණන් 950ගණන් 960ගණන් 970ගණන් 980ගණන් 990ගණන්
11 වන සියවස 1000ගණන් 1010ගණන් 1020ගණන් 1030ගණන් 1040ගණන් 1050ගණන් 1060ගණන් 1070ගණන් 1080ගණන් 1090ගණන්
12 වන සියවස 1100ගණන් 1110ගණන් 1120ගණන් 1130ගණන් 1140ගණන් 1150ගණන් 1160ගණන් 1170ගණන් 1180ගණන් 1190ගණන්
13 වන සියවස 1200ගණන් 1210ගණන් 1220ගණන් 1230ගණන් 1240ගණන් 1250ගණන් 1260ගණන් 1270ගණන් 1280ගණන් 1290ගණන්
14 වන සියවස 1300ගණන් 1310ගණන් 1320ගණන් 1330ගණන් 1340ගණන් 1350ගණන් 1360ගණන් 1370ගණන් 1380ගණන් 1390ගණන්
15 වන සියවස 1400ගණන් 1410ගණන් 1420ගණන් 1430ගණන් 1440ගණන් 1450ගණන් 1460ගණන් 1470ගණන් 1480ගණන් 1490ගණන්
16 වන සියවස 1500ගණන් 1510ගණන් 1520ගණන් 1530ගණන් 1540ගණන් 1550ගණන් 1560ගණන් 1570ගණන් 1580ගණන් 1590ගණන්
17 වන සියවස 1600ගණන් 1610ගණන් 1620ගණන් 1630ගණන් 1640ගණන් 1650ගණන් 1660ගණන් 1670ගණන් 1680ගණන් 1690ගණන්
18 වන සියවස 1700ගණන් 1710ගණන් 1720ගණන් 1730ගණන් 1740ගණන් 1750ගණන් 1760ගණන් 1770ගණන් 1780ගණන් 1790ගණන්
19 වන සියවස 1800ගණන් 1810ගණන් 1820ගණන් 1830ගණන් 1840ගණන් 1850ගණන් 1860ගණන් 1870ගණන් 1880ගණන් 1890ගණන්
20 වන සියවස 1900ගණන් 1910ගණන් 1920ගණන් 1930ගණන් 1940ගණන් 1950ගණන් 1960ගණන් 1970ගණන් 1980ගණන් 1990ගණන්
21 වන සියවස 2000ගණන් 2010ගණන් 2020ගණන් 2030ගණන් 2040ගණන් 2050ගණන් 2060ගණන් 2070ගණන් 2080ගණන් 2090ගණන්
22 වන සියවස 2100ගණන් 2110ගණන් 2120ගණන් 2130ගණන් 2140ගණන් 2150ගණන් 2160ගණන් 2170ගණන් 2180ගණන් 2190ගණන්
Other Languages
العربية: قائمة العقود
беларуская (тарашкевіца)‎: Сьпіс дзесяцігодзьдзяў
Bahasa Indonesia: Daftar dasawarsa
Basa Banyumasan: Daftar dasawarsa
македонски: Список на децении
Bahasa Melayu: Senarai dekad
Nederlands: Lijst van decennia
português: Lista de décadas
srpskohrvatski / српскохрватски: Popis decenija
Simple English: List of decades
slovenčina: Zoznam desaťročí
slovenščina: Seznam desetletij
српски / srpski: Списак деценија
Basa Sunda: Dékade
українська: Список десятиліть
Tiếng Việt: Danh sách thập niên