ආවර්තය (ආවර්තිතා වගුව)

Madelung rule.svg

1වන ආවර්තයේ ඇති රසායනික මූලද්‍රව්‍යය

කාණ්ඩය1/172/18
#
නම
1
H
2
He

2වන ආවර්තයේ ඇති රසායනික මූලද්‍රව්‍යය

කාණ්ඩය12131415161718
#
නම
3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne

3වන ආවර්තයේ ඇති රසායනික මූලද්‍රව්‍යය

කාණ්ඩය12131415161718
#
නම
11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
Other Languages