Limbas de s'Italia

Nùgoro-Istemma.png
Articulu in nugoresu
Nùgoro-Istemma.png

Mappa limbistica de s'Italia.

Sa limba uffitziale de s'istadu italianu est s'italianu, idioma chi benit derèttu dae su toscanu, ma custu non che bocat su fattu chi si chistionen fìntzas atteras limbas, calicuna de cussas sènde a su matessi libellu, limbisticu e giuridicu (couffitzialidade), de s'italianu etottu: custas, chi sun limbas a banda dae s'italianu, si naran limbas de minorìa: tra custas, medas sun in periculu de sìche mòrrer, pro more de sa politica assimilatzionista chin sa cale s'istadu italianu at semper pessichìu sas minorìas.