ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਵਪਾਰ ਦੀਅਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ

Other Languages